Instalace tlakové nádoby na studenou vodu

Vhodné umístění tlakové nádoby

Aby byla zajištěna maximální životnost Vaší nádoby, měla by být vždy instalována na zakrytém a suchém místě. Nádoba by se neměla otírat nebo opírat o okolní tvrdé povrchy, jako jsou stěny atd. Nainstalujte nádobu na vhodné místo, aby nedošlo k poškození vodou v důsledku netěsností. Nádoba by měla být vždy umístěna za čerpadlem. Pokud je nádoba instalována daleko od čerpadla, instalujte tlakový spínač poblíž nádoby. Nádoba by měla být instalována co nejblíže tlakovému spínači, převodníku nebo průtokovému senzoru. Tím se sníží nepříznivé účinky ztráty třením a výškových rozdílů mezi nádobou anebo vodovodem a tlakovým spínačem, převodníkem nebo snímačem.

Zapojení systému

 1. Umístěte nádobu GWS na konečné požadované místo.
 2. Podle potřeby vyrovnejte. Všechny vertikální a horizontální nádoby by měly být umístěny na pevném podstavci. Pokud je pravděpodobné, že v okolí dojde k vibracím, měla by být nádoba namontována na pružném podkladu. Nádoby s ocelovými základnami by měly být namontovány pomocí dodaných držáků „L“, zatímco nádoby s plastovými základnami by měly být namontovány skrz otvory v základně. U základen bez otvorů by měly být otvory vyvrtány ve čtyřech bodech rovnoměrně vzdálených podél okraje základny a poté odpovídajícím způsobem namontovány. Inline nádoby by měly být připojeny přímo k čerpadlu nebo k přívodnímu potrubí pomocí připojení „T“.
 3. Připojte nádobu k přívodnímu potrubí čerpadla krátkou trubkou, abyste zabránili zbytečným ztrátám třením.
 4. Všechna potrubí musí být v souladu s platnými místními předpisy a normami.
 5. Podle údajů na štítku nádoby potvrďte připojení závitem BSP nebo NPT.
 6. Nádoby namontované na posilovacích soupravách by měly být pro přepravu připoutány.

Nastavení přetlaku vzduchu

Pro řádný provoz nádoby je třeba správný přetlak vzduchu.

 1. Pro nádoby instalované s čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem s diferenciálním tlakem nastaveným do 2 barů (30 psi), by měl být přetlak vzduchu nastaven o 0,2 baru (2 psi) pod zapínací tlak.
 2. Pro nádoby instalované s čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem s diferenciálním tlakem větším než 2 bary (30 psi), s elektronickým řízením nebo s frekvenčním měničem, by měl být tlak vzduchu nastaven na 65 % vypínacího nebo maximálního tlaku systému. V případě použití tlakového spínače je pak zapínací tlak nutno nastavit tak, aby tlak vzduchu v nádobě odpovídal 90 % hodnotě zapínacího tlaku.
 3. Pro nádoby instalované na vodovodní systém by měl být tlak vzduchu v nádobě nastaven na 65 % tlaku vodovodního systému. Pokud tlak přívodního potrubí přesahuje 4 bary (58 psi), měl by být instalován vhodný redukční ventil.

Při nedodržení výše uvedených doporučených hodnot pro nastavení tlaků je nutno vhodné nastavení tlakového spínače, případně systému s řízením frekvenčním měničem a přednastaveného tlaku vzduchu v nádobě ověřit v tabulce.

Pro správný provoz tlakové nádoby by měl být tlak vzduchu nastaven následovně:

 1. Vypněte čerpadlo, odpojte nádobu od systému a kompletně vypusťte všechnu vodu z nádoby, aby tlak vody neovlivňoval ukazované údaje tlaku vzduchu v nádobě.
 2. Pomocí vhodného tlakoměru zkontrolujte tlak v nádobě před plněním.
 3. Uberte nebo přidejte vzduch podle potřeby pro nastavení požadovaného tlaku.
 4. Nasaďte ochranné víčko vzduchového ventilu a zapečeťte štítkem vzduchového ventilu, pokud je k dispozici. To Vám pro případ budoucích požadavků na servis umožní určit, zda bylo s ventilem manipulováno.
 5. Po správném nastavení tlaku vzduchu v nádobě nejsou pravidelné kontroly vzduchové náplně potřebné.

Nekontrolujte vzduch po instalaci
Upozornění: Nikdy nádobu nepřeplňujte a plňte nádobu vzduchem jen při teplotě okolí. 

Jestliže má být nádoba naplněna nad 4 bary (58 psi):

 1. Přednastavte plnící vzduch v nádobě na hodnotu 4 bary (58 psi).
 2. Proveďte instalaci nádoby do systému.
 3. Naplňte systém vodou tak, aby se tlak systému rovnal přednastavenému tlaku vzduchu.
 4. Zvyšujte plnicí tlak vzduchu v krocích po nejvýše 3 barech (44 psi) a poté dorovnejte tlak systému na nový plnicí tlak tím, že systém dopustíte vodou.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud není dosaženo požadovaného tlaku.

Vyprázdnění nádoby, která je naplněna nad 4 bary (58 psi):

 1. Ověřte, zda je v nádobě voda.
 2. Oddělte nádobu od systému (zavřete uzavírací ventil).
 3. Zajistěte, aby se do nádoby nedostala další voda (vypněte čerpadlo nebo přívod vody).
 4. Vypusťte vzduch z nádoby, aby tlak v nádobě / tlak vzduchu zůstal na hodnotě 3 bary (44 psi).
 5. Otevřete vypouštěcí ventil a uzavírací ventil a vypusťte nádobu.

Upozornění: Zajistěte, aby tlak v systému nebyl nikdy menší o více než 4 bary (58 psi) proti přednastavenému tlaku vzduchu v nádobě. Jestliže je potřeba tlak v systému snížit, nádobu je potřeba oddělit nebo vyprázdnit, jak bylo popsáno výše.

Typické zapojení

Tento příklad zapojení je vhodný například pro použití ve studnách nebo pro posilovací systémy. Systém musí být chráněn vhodným pojistným ventilem. Nádoby FlowThru ™ by se měly používat pouze v čerpacích systémech řízených pohonem s proměnnou rychlostí nebo pohonem s proměnnou frekvencí.