Obchodní podmínky

společnosti PUMPA,a.s., IČO 25518399, se sídlem U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno

OBSAH

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
II. NÁKUP NA E-SHOPU
III. NÁKUP MIMO E-SHOP
IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBJEDNÁVKU ZBOŽÍ
V. DODANÍ ZBOŽÍ
VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
VII. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE
VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM PODLE USTANOVENÍ § 1829 OZ
X. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
XI. ŘEŠENÍ SPORŮ
XII. EVIDENCE TRŽEB
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Základní ustanovení

1.1.  Definice pojmů

Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:

OZ, Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.
Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky v účinném znění.
Reklamační řád Reklamační řád společnosti PUMPA,a.s. v účinném znění. 
Zásady zpracování osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů společnosti PUMPA,a.s. v účinném znění 
PUMPA, Prodávající Obchodní společnost PUMPA,a.s., IČO 25518399, se sídlem U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 2555.  
e-shop Internetový obchod provozovaný Prodávajícím umístěný na webových stránkách www.pumpa.eu, dostupný také prostřednictvím webových stránek www.pumpa.cz
Kupující Osoba, která činí objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím.
Spotřebitel Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Smluvní strany Prodávající a Kupující společně.
Kupní smlouva Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami.

1.2.  Předmět Obchodních podmínek

Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikajících z Kupní smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se použijí rovněž na úpravu vztahů vznikajících mezi PUMPA a uživatelem e-shopu při registraci na e-shopu a užívání zákaznického účtu. 

1.3.  Kontaktní údaje

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:  

Telefon: +420 548 422 611
Telefon (zelená linka): 800 100 763
E-mail: obchod@pumpa.cz
Prodejna v Brně (hlavní provozovna): U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika
Prodejna v Praze: U Pekáren 2, 102 00 Praha 10, Česká republika

Kontaktní údaje jsou uvedeny také na e-shopu v sekci kontakty. Pouze výše uvedené prodejny jsou prodejnami Prodávajícího. Další prodejny uváděné na stránkách Prodávajícího, které jsou označeny jako partnerské prodejny, jsou prodejnami provozovanými třetími osobami. Prostřednictvím partnerských prodejen není možno činit jakékoliv právní jednání vůči Prodávajícímu. Při koupi zboží v těchto prodejnách tak není uzavírána smlouva s Prodávajícím. Partnerské prodejny rovněž neslouží ani jako výdejní místo Prodávajícího, ani pro účely reklamace nebo vrácení zboží zakoupeného od Prodávajícího.

1.4. Možnost nákupu.

Kupující může nakoupit zboží (uzavřít Kupní smlouvu) prostřednictvím e-shopu postupem popsaným v čl. II Obchodních podmínek nebo mimo e-shop postupem popsaným v čl. III Obchodních podmínek. Ne každé zboží, které je na e-shopu uvedeno, je možno prostřednictvím e‑shopu objednat. Takové zboží je možno objednat jen postupem dle čl. III Obchodních podmínek, ustanovení čl. II Obchodních podmínek se v takovém případě na objednávku nepoužije. Ostatní ustanovení (tj. čl. I a čl. IV a následující Obchodních podmínek) se uplatní na všechny objednávky bez ohledu na to, zda jsou učiněny prostřednictvím e-shopu, nebo mimo něj.

1.5. Obsah Kupní smlouvy.

Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, a to včetně Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, které společně tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Obchodních podmínek. Součástí Obchodních podmínek je dále vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě, která se odchylují od Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu, mají přednost před úpravou Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu. Má-li Kupující s Prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu na dodávky zboží, v takovém případě je Kupní smlouva dílčí kupní smlouvou uzavřenou na základě rámcové kupní smlouvy. Ustanovení rámcové kupní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu (nepoužijí se např., nikoliv však výhradně, ustanovení odst. 5.3, 5.4, 5.6, 8.3, 8.4 Obchodních podmínek). To se však netýká ustanovení odst. 2.5, 2.6, 4.2, 4.4 a 6.1 Obchodních podmínek, Tato ustanovení Obchodních podmínek, byť by byla odchylná od rámcové kupní smlouvy, mají přednost před odchylnými ustanoveními rámcové kupní smlouvy. 

1.6. Forma, jazyk a archivace Kupní smlouvy.

Kupní smlouva se uzavírá v písemné podobě, připouští se elektronická podoba. Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici v e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku na e-shopu prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude mít přístup k objednávce a souvisejícím dokumentům také prostřednictvím svého zákaznického účtů, v němž bude uložena.

1.7.  Souhlas s Obchodními podmínkami.

Kupující před dokončením objednávky (uzavřením Kupní smlouvy) výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy. 

1.8.  Závaznost informací.

Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu (katalogy zboží, ceníky, apod.), zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech a ceně, atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží a obrázků. Údaje o dostupnosti zboží včetně předpokládaných termínů dodání jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží. 

1.9.  Náklady na použití prostředků komunikace na dálku

Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby. 

1.10.  Dostupnost e-shopu. 

Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

2. Nákup na e-shopu

2.1. Možnost registrace

Uživatel e-shopu se může na e-shopu zaregistrovat, a vytvořit si tak zákaznický účet. Prostřednictvím zákaznického účtu může Kupující zejména činit objednávky na e‑shopu a získává přístup k historii objednávek, které na e-shopu skrze zákaznický účet učinil. Podmínky a další informace k užívání zákaznického účtu jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů. Objednávku na e-shopu je možno učinit také bez nutnosti registrace. Možnost nákupu některého zboží však může být podmíněna nutností přihlásit se do zákaznického účtu případně dalšími podmínkami (např. registrací pod IČO).

2.2. Volba zboží.

Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku nečiní Kupující závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit. Kupující, který není přihlášený do zákaznického účtu, a Kupující, který je přihlášený do zákaznického účtu, ale není zaregistrován pod IČO, může vložit do košíku a objednat prostřednictvím e-shopu jen zboží, které je v daném okamžiku dostupné skladem.  Kupující, který je registrován pod IČO, může po přihlášení do svého zákaznického účtu vložit do košíku a objednat také zboží, které v daném okamžiku dostupné skladem není (bude označeno „NA OBJEDNÁNÍ“ popřípadě obdobným označením). 

2.3. Vyplnění objednávky.

Po vložení požadovaného zboží do košíku vyplní Kupující do objednávky své osobní údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou), Kupujícímu přihlášenému do zákaznického účtu budou do objednávky předvyplněny údaje evidované v jeho zákaznickém účtu. Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce, resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování objednávky způsob platby a způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce. V dalším kroku má Kupující možnost v rámci přehledu objednávky zkontrolovat údaje vyplněné do objednávky a před jejím odesláním uvedené údaje případně opravit. Po kontrole údajů Kupující kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.

2.4. Rozdělení objednávky. 

Kupující, který je registrovaný pod IČO a objednává zboží prostřednictvím zákaznického účtu, má možnost, hodlá-li objednat současně zboží, které je skladem i které skladem není, před odesláním objednávky zvolit, zda si přeje objednávku rozdělit, nebo zda si přeje vyčkat na kompletní dodávku. Pokud zvolí možnost objednávku rozdělit, bude mu zboží dodáno postupně dle skladové dostupnosti. Pokud zvolí možnost vyčkat na kompletní dodávku, bude mu veškeré zboží dodáno najednou, ale až ve chvíli, kdy bude mít Prodávající veškeré Kupujícím objednané zboží k dispozici skladem. 

2.5. Uzavření Kupní smlouvy.

Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy k vystavenému zboží prostřednictvím e-shopu s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího, od které se nemůže odchýlit (pokud se odchýlí, postupuje se dle čl. III, viz. odst. 3.4 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu.

2.6. Potvrzení o přijetí objednávky.

Prodávající potvrdí Kupujícímu, že přijal jeho objednávku, e-mailem se souhrnem objednávky zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující přijetí objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny. Zvolí-li Kupující způsob platby převodem na účet Prodávajícího (zálohová faktura), bude mu v dalším e mailu zaslána zálohová faktura. 

3. Nákup mimo e-shop

3.1. Nemožnost nákupu prostřednictvím e-shopu.

V některých případech není možno objednat zboží, resp. uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, byť dané zboží může být na e-shopu uvedeno. Jedná se o tyto případy:

a) zboží, u kterého je na e-shopu uvedeno, že jej není možno objednat přes e-shop (bude označeno zpravidla „Neprodejný online“);
b) zboží, které není v daném okamžiku dostupné skladem, s výjimkou uvedenou v odst. 2.2;
c) má-li Kupující požadavky odchylující se od nabídky Prodávajícího uvedené na e-shopu;
d) poptávka;
e) objednávka jinými prostředky komunikace na dálku než přes e-shop;
f) jiné případy uvedené v Obchodních podmínkách nebo na webových stránkách Prodávajícího.

3.2. Nákup zboží neprodejného online.

Kupující může v případě zájmu o koupi takového zboží kontaktovat Prodávajícího telefonicky na čísle 800 100 763 nebo e-mailem na adrese pumpa@pumpa.cz a dohodnout se s Prodávajícím individuálně na uzavření Kupní smlouvy. 

3.3. Nákup zboží, které není skladem. 

Kupující může v případě zájmu o takové zboží kliknutím na tlačítko „OVĚŘIT DOSTUPNOST“ zaslat dotaz Prodávajícímu na dostupnost zboží. V reakci na takový dotaz mu Prodávající může předložit nabídku, na základě které spolu případně uzavřou Kupní smlouvu na dodání tohoto zboží. 

3.4. Odchylky od nabídky Prodávajícího na e-shopu. 

Kupující se nemůže od nabídky Prodávajícího uveřejněné na e shopu odchýlit. Bude-li Prodávajícímu doručena objednávka s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou oproti nabídce Prodávajícího (např. požadavkem na jiné zboží než to, které je nabízeno na e-shopu, nebo jiné vlastnosti zboží, než jaké jsou uvedeny na e-shopu), nedojde doručením objednávky Prodávajícímu k uzavření Kupní smlouvy. Taková objednávka je pouze poptávkou Kupujícího pro dané zboží. 

3.5. Poptávka.

Odesláním poptávkového formuláře (poptávka čerpadla, poptávka čerpadla do vrtu/studny, náhrada starého čerpadla, poptávka náhradních dílů apod.) dostupného na webových stránkách Prodávajícího v sekci Návrh vhodného čerpadla nečiní Kupující závaznou objednávku a nedochází k uzavření Kupní smlouvy. Jedná se o nezávaznou výzvu Kupujícího k podání nabídky ze strany Prodávajícího.

3.6. Objednávka jinými technickými prostředky.

Postup dle tohoto článku se použije vždy v případě objednávky učiněné jinými technickými prostředky než přímo prostřednictvím e-shopu postupem dle čl. II Obchodních podmínek, tj. např. e-mailem, telefonicky, dopisem apod., a to i v případě zboží, které je možno objednat prostřednictvím e-shopu.

3.7. Uzavření Kupní smlouvy.

Na základě příslušného podnětu (dotazu, poptávky atp.) ze strany Kupujícího projedná Prodávající s Kupujícím možnost uzavření Kupní smlouvy a Prodávající případně Kupujícímu předloží návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku). Nabídka může být přijata pouze bezpodmínečným přijetím ze strany Kupujícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, nýbrž protinávrhem, o kterém platí totéž co o objednávce s odchylkami dle odst. 3.4 Obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, jakmile je přijetí nabídky ze strany Kupujícího doručeno (např. e mailem, telefonicky, dopisem apod.) Prodávajícímu.

4. Společná ustanovení pro objednávku zboží

4.1. Vyloučení montáže.

Nabídka prodávajícího nezahrnuje montáž ani jinou instalaci nebo zprovoznění zboží. Tím není dotčena možnost toto sjednat zvlášť.

4.2. Objednávka zboží se zjevně chybnými údaji.

Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně, vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích atp. nebo příslušenství zboží), nedojde odesláním objednávky k uzavření Kupní smlouvy. Objednávka bude v takovém případě považována za poptávku Kupujícího. Prodávající vyrozumí Kupujícího o chybném údaji, jakož i o tom, že Kupní smlouva nebyla uzavřena, a případně s ním projedná možnost uzavření Kupní smlouvy na Kupujícím poptávané zboží. 

4.3. Oprava údajů po odeslání objednávky.

Zjistí-li Kupující po odeslání objednávky chybu v jím zadaných údajích, je povinen neprodleně tuto chybu a současně i správný údaj oznámit Prodávajícímu.

4.4. Odstraňování pochybností o správnosti objednávky.

V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena popřípadě doložena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:
a) zjevně chybného údaje o Kupujícím;
b) neobvykle vysokého množství objednaného zboží; 
c) neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;
d) pochybností o vzájemné kompatibilitě objednaného zboží. Prodávající však nemá povinnost zkoumat kompatibilitu objednaného zboží;
e) pochybností o tom, zda osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy (vytváření objednávky) jedná za Kupujícího, je oprávněna jménem a na účet Kupujícího jednat.

5. Dodání zboží

5.1. Způsoby dodání zboží.

Prodávající doručuje zboží pouze na území České republiky. Kupující může při nákupu na e-shopu volit ze způsobů dodání zboží uvedených na stránkách Prodávajícího v sekci Vše o nákupu - Doprava a platba. Kupující bere na vědomí, že ne pro každé zboží mohou být poskytovány všechny uvedené způsoby dodání, a to zejména z důvodu jeho rozměrů nebo hmotnosti. Prodávající má právo jednostranně změnit Kupujícím zvoleného dopravce, o takové změně Kupujícího vyrozumí. Taková změna dopravce nebude pro Kupujícího znamenat navýšení nákladů na dopravu. V případě nákupu mimo e-shop si Smluvní strany způsob dodání zboží dojednají před uzavřením Kupní smlouvy.

V případě zájmu Kupujícího na dodání zboží mimo území České republiky je potřeba kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese info@pumpa.cz nebo telefonicky na čísle +420 548 422 611. V tomto případě se použije ustanovení odst. 3.7 Obchodních podmínek. 

5.2. Náklady na dodání zboží.

Náklady na dodání zboží nese Kupující a uhradí je společně s cenou zboží. Osobní odběr není zpoplatněn, ostatní způsoby dodání zboží jsou zpoplatněny. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od zvoleného způsobu dodání a může být ovlivněna množstvím, rozměry a hmotností objednávaného zboží. Výše nákladů na dodání zboží dle jednotlivých způsobů jsou uvedeny na stránkách Prodávajícího v sekci Doprava a platba. O konkrétní výši nákladů na dodání zboží vybraným způsobem bude Kupující informován před odesláním objednávky. 

5.3. Příprava k dodání zboží.

Prodávající dodá zboží Kupujícímu poté, co Kupující uhradí cenu zboží a náklady na jeho dodání, resp. zálohu (v případě dle odst. 6.4 Obchodních podmínek) v plné výši, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Doba dodání zboží závisí na jeho aktuální dostupnosti a zvoleném způsobu dopravy. Prodávající připraví zboží, které má v okamžiku doručení objednávky na svém skladě, k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy (v případě platby při osobním odběru nebo na dobírku), resp. do 10 (deseti) dnů poté, co bude platba ceny zboží a nákladů na jeho dodání, resp. platba zálohy připsána na účet Prodávajícího (v případě ostatních způsobů plateb). Zboží, které v okamžiku doručení objednávky Prodávající na skladě nemá, bude připraveno k dodání Kupujícímu zpravidla do 10 (deseti) dnů poté, co bude Prodávajícímu dodáno od jeho dodavatele. Pokud je u daného zboží na e-shopu uvedena doba dodání, jedná se o orientační nezávaznou dobu, ve které takové zboží zpravidla bude naskladněno. Doba dodání u neskladového zboží závisí na době, ve které bude zboží dodáno Prodávajícímu ze strany jeho dodavatele, a může dojít k jejímu prodloužení. O případném prodloužení bude Kupující informován.

5.4. Převzetí zboží a jeho kontrola.

Kupující je povinen dodávané zboží převzít. Při osobním odběru je Kupující povinen zboží převzít do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím vyrozuměn o tom, že je zboží nachystáno k osobnímu odběru. Při převzetí je Kupující, který není Spotřebitelem, povinen zboží ihned zkontrolovat, zejména zda nemá zjevné vady nebo zda není poškozené či nevykazuje znaky poškození (např. poškozený obal). Kupující, který není Spotřebitelem, uplatňuje práva vzniklá v důsledku poškození zboží při přepravě sám u přepravce. Kupující – Spotřebitel se bezodkladně obrátí na Prodávajícího, kterého o poškození informuje tak, aby Prodávající případně mohl uplatnit svá práva u přepravce. 

5.5. Náklady v případě zmaření dodání zboží.

V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nedojde k dodání zboží ve sjednaném termínu, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady z tohoto důvodu vzniklé, zejména náklady na uskladnění a opětovné dodání zboží.

5.6. Nebezpečí škody na zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího – Spotřebitele převzetím zboží. Na ostatní Kupující přechází nebezpečí škody na zboží převzetím zboží, resp. předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží do místa určení, pokud byl sjednán jiný způsob dodání než osobním odběrem.

5.7. Odložení nebo pozastavení plnění.

Nesplní-li, byť jen částečně, Kupující vůči Prodávajícímu řádně a včas svůj dluh z jakékoliv smlouvy uzavřené s Prodávajícím, má Prodávající právo odložit nebo pozastavit plnění z Kupní smlouvy. Prodávající bude pokračovat v plnění, resp. obnoví plnění poté, co Kupující dluh vůči Prodávajícímu v celém rozsahu splní. Kupující není oprávněn vznášet vůči Prodávajícímu z důvodu odložení nebo pozastavení plnění žádné nároky. O odložení nebo pozastavení plnění Prodávající Kupujícího vyrozumí.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena zboží.

Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny v Českých korunách včetně DPH a případných dalších poplatků, nezahrnují však náklady na dodání ani montáž zboží. Kupujícímu registrovanému pod IČO se po přihlášení do zákaznického účtu budou zobrazovat ceny bez DPH. Není-li cena zboží na e-shopu uvedena, jakož i v případě nákupu mimo e-shop bude cena sdělena přímo Kupujícímu v reakci na jím vznesený dotaz. Podléhá-li zboží recyklačnímu příspěvku, je tento již součástí koncové ceny zboží. Je-li cena zboží uvedena s haléři a nezvolí-li Kupující bezhotovostní platbu, bude výsledná kupní cena zaokrouhlena na nejbližší platnou nominální hodnotu zákonných peněz v oběhu.

6.2 Způsob platby.

Způsoby platby, které je Kupující oprávněn na e-shopu zvolit k úhradě ceny za zboží a nákladů na dopravu, jsou uvedeny na stránkách Prodávajícího v sekci Vše o nákupu - Doprava a platba. Platby uskutečňované prostřednictvím platební brány jsou technicky zajišťovány platební bránou ComGate provozovanou společností ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505. (https://www.comgate.cz/).  V případě jakýchkoliv dotazů nebo reklamací týkajících se těchto plateb je proto nezbytné, aby Kupující kontaktoval přímo výše uvedeného provozovatele platební brány. Kupující – Spotřebitel se může s dotazem nebo reklamací obrátit také na Prodávajícího, který se s nimi následně obrátí na provozovatele platební brány.

V případě nákupu mimo e-shop si Smluvní strany způsob platby dojednají před uzavřením Kupní smlouvy. 

6.3. Náklady platby. 

Náklady spojené s platbou nese Kupující. Platba dobírkou je zpoplatněna, výše poplatku je uvedena na stránkách Prodávajícího v sekci Vše o nákupu - Doprava a platba. U ostatních způsobů platby si Prodávající žádné poplatky za platbu neúčtuje. Tím není dotčena možnost vzniku povinnosti Kupujícího k úhradě nákladů spojených s platbou vůči třetím osobám (např. bance, poskytovateli platební karty apod.)

6.4. Převod na účet (zálohová platba).

Zvolí-li Kupující způsob platby převodem na účet Prodávajícího (zálohová faktura), vystaví Prodávající po uzavření Kupní smlouvy dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží zálohovou fakturu, která nebude daňovým dokladem a kterou zašle Kupujícímu. Na zálohové faktuře budou uvedeny platební údaje. Na základě této zálohové faktury uhradí Kupující Prodávajícímu zálohu ve výši ceny zboží a nákladů na dodání zboží. Splatnost zálohy bude činit 5 (pět) dnů ode dne učinění objednávky. Po uhrazení zálohy bude Kupujícímu dodáno zboží. Po dodání zboží Kupujícímu pak Prodávající vystaví na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která již bude daňovým dokladem, přičemž na její úhradu započte již uhrazenou zálohu. Kupující tak bude povinen dodatečně uhradit pouze případný rozdíl vzniklý tehdy, bude-li částka fakturovaná fakturou vyšší než částka fakturovaná zálohovou fakturou (např. v důsledku vzniku nákladů na uskladnění zboží nebo na opakované dodání zboží, nepodaří-li se Kupujícímu z důvodů na jeho straně dodat zboží napoprvé). Splatnost tohoto rozdílu bude činit 5 (pět) dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu. 

6.5. Výhrada vlastnictví.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení ceny zboží a nákladů na jeho dodání.

7. Vadné plnění, reklamace

7.1. Reklamační řád.

Práva a povinnosti z vadného plnění, jakož i podmínky a podrobnosti o oznámení vad (reklamaci), uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamace jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je přílohou Obchodních podmínek, dostupném zde.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Předmět úpravy. 

Ustanovení tohoto článku upravují odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího i Prodávajícího, zejména pak důvody a formu odstoupení, vrácení plnění apod. Tato ustanovení se použijí pro odstoupení od Kupní smlouvy ve všech případech podle OZ a Kupní smlouvy, resp. Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, s výjimkou odstoupení Kupujícího – Spotřebitele ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 OZ. Toto odstoupení je upraveno samostatně v čl. IX Obchodních podmínek.

8.2. Odstoupení Kupujícího. 

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů stanovených OZ nebo Kupní smlouvou, resp. Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. 

8.3. Zrušení objednávky Kupujícím. 

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) i bez udání důvodu, pouze však do okamžiku, kdy bude Prodávajícím vyrozuměn o tom, že zboží bylo předáno k přepravě, resp. že zboží je připraveno k osobnímu odběru na prodejně Prodávajícího. Do uvedeného okamžiku musí být odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu doručeno.

8.4. Odstoupení Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených OZ a Kupní smlouvou, resp. Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:

a) Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem dle Kupní smlouvy;
b) Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;
c) zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, že je na e-shopu uvedeno jako dostupné skladem (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě prodloužení nebo výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);
d) v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;
f) Kupující ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle odst. 4.4 Obchodních podmínek nepotvrdí nebo nedoloží správnost objednávky; 
g) Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím;
h) Kupující je veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo jako nespolehlivá osoba nebo je daňovým dlužníkem;
i) Uvede-li Kupující v objednávce dodací adresu mimo území České republiky; přičemž neuvede-li Kupující dodací adresu odlišnou od fakturační, považuje se fakturační adresa za dodací. 

8.5. Postup Kupujícího při odstoupení.

Kupující může odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Prodávajícímu v listinné podobě na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno nebo elektronické podobě na e-mail obchod@pumpa.cz případně jej může učinit osobně na prodejně Prodávajícího nebo telefonicky na čísle 800 100 763 nebo 548 422 611. Kupující, který není Spotřebitelem, musí odstoupení učinit v písemné formě.

8.6. Důsledek odstoupení.

Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy. 

8.7. Vrácení zboží Prodávajícímu.

Kupující po odstoupení od Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel. Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství.  Kupující má povinnost zabezpečit vracené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, v případech stanovených Reklamačním řádem však může uplatnit právo na jejich náhradu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané mu na dobírku a převezme-li jej, má nárok na náhradu nákladů spojených s úhradou poplatku za dobírku.

8.8. Vrácení peněžních prostředků Kupujícímu.

Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží a náklady na dodání zboží Kupujícímu), a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího doručeno. 

8.9. Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu.

Poskytne-li Prodávající Kupujícímu společně se zbožím dárek nebo jakýkoliv bonus, je smlouva o poskytnutí dárku či bonusu mezi Smluvními stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, pozbývá smlouva ohledně takového dárku či bonusu účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek či bonus. Nemůže-li Kupující poskytnutý dárek či bonus Prodávajícímu vrátit, je povinen Prodávajícímu nahradit jeho hodnotu v penězích. Povinnost Kupujícího dle tohoto ustanovení se nevztahuje na poskytnuté dárky či bonusy v hodnotě do 100,- Kč.

9. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem podle ustanovení § 1829 OZ

9.1. Svébytnost úpravy. 

Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek upravují výhradně a v plném rozsahu odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení § 1829 OZ.

9.2. Odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu.

Kupující - Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující - Spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Kupující - Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. 

9.3. Nemožnost odstoupení. 

Kupující - Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech podle ustanovení § 1837 OZ. Vzhledem k předmětu činnosti Prodávajícího a jím nabízeném sortimentu půjde zejména o případy Kupních smluv na zboží, které
a) bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího - Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
b) podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) bylo dodáno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné takové zboží vrátit poté, co Kupující - Spotřebitel obal porušil.

9.4. Postup při odstoupení.

Odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 9.2 Obchodních podmínek může Kupující - Spotřebitel zaslat v listinné podobě na adresu U Svitavy 1, 618 00 Brno, nebo v elektronické podobě na e-mail obchod@pumpa.cz, případně jej může učinit osobně na prodejně Prodávajícího nebo telefonicky na čísle 800 100 763 nebo 548 422 611.

9.5. Důsledek odstoupení.

Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy. 

9.6. Vrácení zboží Prodávajícímu.

Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 9.2 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující - Spotřebitel má povinnost zabezpečit vracené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Kupující - Spotřebitel vrátí zboží včetně veškerého dodaného příslušenství, bez známek používání a nepoškozené. Pokud tak neučiní, nezbavuje jej to práva na odstoupení, ale Prodávající má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, resp. na náhradu škody.

9.7. Náklady na vrácení zboží.

Kupující - Spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy podle odst. 9.2 Obchodních podmínek veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, že zboží pro jeho povahu nebude možno vrátit obvyklou poštovní cestou. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané mu na dobírku a převezme-li jej, má nárok na náhradu nákladů spojených s úhradou poplatku za dobírku. Nebude-li možno zboží pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, činí odhadované náklady na jeho vrácení =250,- Kč. Jestliže Kupující - Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

9.8. Vrácení přijatých peněžních prostředků Kupujícímu - Spotřebiteli.

Prodávající vrátí Kupujícímu - Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího - Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím Kupující - Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - Spotřebiteli dříve, než mu Kupující - Spotřebitel předá zboží, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

9.9. Snížení hodnoty zboží.

Kupující - Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

9.10. Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu.

Ustanovení odst. 8.9 Obchodních podmínek se uplatní také v případě odstoupení Kupujícího - Spotřebitele od Kupní smlouvy.

10. Zpracování a ochrana osobních údajů

10.1. Soulad s právními předpisy.

Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

10.2. Zásady zpracování.

Podrobnosti a informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou popsány v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.  

11. Řešení sporů.

11.1. Soudní řešení sporů. 

K řešení sporů mezi Smluvními stranami vzniklých z užívání e-shopu a z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V případě, že spor vznikne mezi PUMPA a kupujícím, který je podnikatelem, je místně příslušným k řešení takového sporu Městský soud v Brně, má-li být věc v prvním stupni řešena okresním soudem, resp. Krajský soud v Brně, má-li být věc v prvním stupni řešena krajským soudem. 

11.2. Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem.

Dojde-li mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku sporu z užívání e-shopu nebo z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

11.3. Stížnosti Spotřebitele k dozorovým úřadům.

Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

12. Evidence tržeb

12.1. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní režim.

Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy (včetně např. právních vztahů z vadného plnění nebo ze záruky za jakost) se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. V případě Spotřebitele se zohledňují pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v Občanském zákoníku, ale též podle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

13.2. Kodexy chování.

Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

13.3. Změny Obchodních podmínek.

Prodávající má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

13.4. Odkazy v Obchodních podmínkách.

Je-li odkaz uvedený v Obchodních podmínkách na jiné ustanovení Obchodních podmínek chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení Obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu. 

13.5. Dostupnost na e-shopu.

Obchodní podmínky včetně jejich příloh, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, jsou vyvěšeny na e-shopu.

13.6. Platnost a účinnost Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.2.2023


PUMPA,a.s.
Prodávající a provozovatel e-shopu 

Obchodní podmínky ke stažení, platné od 3.2.2023 (PDF , 996 kB)

Odstoupení od smlouvy ke stažení (PDF , 403 kB)