Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém společnosti PUMPA,a.s

 

Máte podezření, že v souvislosti s činností společnosti PUMPA,a.s.

  • byl spáchán trestný čin, 
  • byl spáchán přestupek, za který je možno uložit pokutu s horní hranicí min. 100.000,- Kč,
  • byl porušen zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  • byl porušen jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (např. v oblasti daní, hospodářské soutěže,veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů atp.).

Můžete nám to oznámit prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, tj.:

           Whistleblowing

           PUMPA,a.s.

           U Svitavy 1, 618 00 Brno

  • po předchozí domluvě s etickým manažerem osobně

Oznámení bude přijímat výhradně etický manažer Skupiny PUMPA Mgr. Karel Číž, MBA, který je příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Prosíme vezměte na vědomí, že chcete-li podat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, je nutno tak učinit výhradně některým z výše uvedených způsobů. Oznámení podaná jiným způsobem nebudou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a nebudeme se jimi zabývat, tzn. že neprovedeme šetření podle zákona. 

Do oznámení uveďte Vaše jméno, příjmení a datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možno dovodit Vaši totožnost. Oznámení bez těchto údajů (anonymní oznámení) nebudeme považovat za oznámení podle zákona a nebudeme se jím zabývat. Veškeré osobní údaje uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu se zásadami zpracování osobních údajů Skupiny PUMPA (https://www.pumpa.eu/cs/vse-o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju/).

Oznámení přijímáme pouze od níže uvedených osob;

  • zaměstnanci společnosti PUMPA,a.s.,
  • členové orgánů společnosti PUMPA,a.s.,
  • akcionáři společnosti PUMPA,a.s.,
  • dobrovolníci působící ve společnosti PUMPA,a.s.,
  • stážisti a praktikanti působící ve společnosti PUMPA,a.s..

Od jiných osob oznámení nepřijímáme.

Důvodnost oznámení etický manažer důkladně prošetří na základě stanovených vnitřních postupů. O výsledku šetření Vás vyrozumíme. Pokud nechcete, abychom Vás vyrozuměli, prosíme uveďte to výslovně do oznámení (v takovém případě Vás nebudeme vyrozumívat ani o přijetí oznámení ani o případném prodloužení lhůty ke sdělení výsledků šetření).

Do oznámení uvádějte pouze takové informace, o kterých máte oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. V takovém případě máte právo na to, aby vůči Vám nebyla podniknuta žádná odvetná opatření za podané oznámení. Naopak v případě podání vědomě nepravdivého oznámení se na Vás taková ochrana nevztahuje a navíc se můžete dopustit přestupku nebo dokonce i trestného činu.

Máte právo podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím jeho oznamovacího systému https://oznamovatel.justice.cz/

 

Kontaktujte nás.

whistleblowing@pumpa.cz

+420 778 977 722

Karel Číž

(+420) 548 422 675