Reklamační řád

společnosti PUMPA,a.s., IČO 25518399, se sídlem U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno

OBSAH

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ
A. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY KUPUJÍCÍ
B. USTANOVENÍ VÝHRADNĚ PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ PODNIKATELEM
III. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO
A. USTANOVENÍ VÝHRADNĚ PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ PODNIKATELEM
B. USTANOVENÍ VÝHRADNĚ PRO KUPUJÍCÍHO - PODNIKATELE
C. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY KUPUJÍCÍ
IV. REKLAMACE ZBOŽÍ (OZNÁMENÍ VADY)
A. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY KUPUJÍCÍ
B. USTANOVENÍ VÝHRADNĚ PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ PODNIKATELEM
C. USTANOVENÍ VÝHRADNĚ PRO KUPUJÍCÍHO - PODNIKATELE
V. POSTUP PŘI REKLAMACI A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
VI. ZÁRUKA ZA JAKOST
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Základní ustanovení

1.1.  Definice pojmů

Reklamační řád využívá pojmů s následujícím významem:

OZ, Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění. 
Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti PUMPA,a.s., v účinném znění.
Reklamační řád Tento Reklamační řád v účinném znění.
PUMPA,  Prodávající Obchodní společnost PUMPA,a.s., IČO 25518399, se sídlem U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 2555.
e-shop

Internetový obchod provozovaný Prodávajícím, umístěný na webových stránkách www.pumpa.eu, dostupný také prostřednictvím webových stránek www.pumpa.cz 

Kupující Osoba, která činí objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím může být Spotřebitel, nebo jiná osoba, zejména pak Podnikatel.
Podnikatel Osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s touto činností. Uvede-li osoba v registraci nebo při uzavírání Kupní smlouvy své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, použijí se pravidla Obchodních podmínek určená pro Podnikatele, nedoloží-li tato osoba, že jedná bez souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti. Pravidla pro Podnikatele se použijí i v případě, jedná-li jiná osoba jménem Podnikatele nebo na jeho účet. 
Spotřebitel Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 
Smluvní strany Prodávající a Kupující společně.
Kupní smlouva Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím e-shopu.

1.2.  Předmět Reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti z vadného plnění z Kupní smlouvy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím, jakož i podmínky oznámení vady (reklamace), uplatnění práv z vadného plnění a postup při vyřizování reklamace. 

2. Odpovědnost prodávajícího za řádné plnění

A. Ustanovení společná pro všechny kupující

2.1. Řádné plnění Prodávajícího.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá vady, tj. že odpovídá ujednané jakosti, ujednanému provedení a je dodáno v ujednaném množství. Pokud nebyly jakost a provedení zboží ujednány, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží je vhodné pro účel patrný z Kupní smlouvy, a není-li takový účel patrný, pak pro účel obvyklý. 

2.2. Výjimky z odpovědnosti Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá 
a) za vady, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy;
b) za vady, které Kupující sám způsobil zejména nevhodnou manipulací se zbožím nebo nesprávnou montáží zboží, neprováděl-li montáž Prodávající, používáním zboží k jiným než určeným účelům, používáním zboží v rozporu s návodem k užívání nebo skladováním zboží v nevhodných podmínkách;
c) za vady, pro které byla s Kupujícím ujednána nižší cena zboží;
d) u použitých věcí za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím;
e) v případech, kdy to vyplývá z povahy zboží (např. v případě spotřebování jednorázového zboží apod.). 

B. Ustanovení výhradně pro Kupujícího, který není Podnikatelem

2.3. Řádné plnění Prodávajícího.

Prodávající nad rámec odst. 2.1 odpovídá Kupujícímu, který není Podnikatelem, za to, že zboží při převzetí nemá vady a že zboží zejména
a) má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4. Domněnka existence vady při převzetí zboží.

Není-li Kupující Podnikatelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí zboží.

2.5. Potvrzení o právech z vadného plnění.

Požádá-li o to Kupující, který není Podnikatelem, potvrdí mu Prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

3. Práva Kupujícího z vadného plnění prodávajícího

A. Ustanovení výhradně pro Kupujícího, který není Podnikatelem

3.1. Práva z vadného plnění (způsob řešení reklamace).

Kupující, který není Podnikatelem, má v případě vadného plnění Prodávajícího právo na:
a) odstranění vady opravou zboží, dodáním nového zboží bez vad, výměnou součásti zboží nebo dodáním chybějícího zboží,
b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
c) odstoupení od Kupní smlouvy; náležitosti odstoupení od Kupní smlouvy jsou blíže rozebrány v Obchodních podmínkách.
Pro uplatnění jednotlivých nároků platí níže uvedená pravidla.

3.2. Oprava a výměna.

Je-li zboží vadné, má Kupující v prvé řadě právo žádat opravu zboží nebo dodání nového zboží (výměnu) a týká-li se vada jen součástí zboží, pak také na výměnu pouze této vadné součásti. Dodání nového zboží bez vad však může Kupující požadovat jen, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (nikoliv tedy např. tehdy, lze-li zboží snadno a rychle opravit nebo vyměnit součást). Pokud však Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tj. poté, co zboží předtím bylo alespoň 2x opraveno) zboží nebo pro větší počet vad (alespoň 3), má právo na výměnu zboží nebo součásti nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.

3.3. Doplnění.

Pokud Prodávající nedodal vše, co měl, má právo Kupující požadovat, aby Prodávající doplnil, co chybí.

3.4. Sleva z kupní ceny.

Neuplatní-li jiné právo, může Kupující uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejně tak má Kupující právo uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud uplatnil právo na odstranění vady, ale Prodávající vadu nemůže odstranit, nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

3.5. Zboží prodávané kvůli vadě za nižší cenu nebo použité zboží.

Pokud se vada týká zboží prodávaného za nižší cenu (z důvodu jiné vady, kterou zboží mělo již při koupi) nebo použitého zboží, nemá Kupující právo na výměnu zboží. Místo toho má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

B. Ustanovení výhradně pro Kupujícího - Podnikatele

3.7. Práva z vadného plnění (způsob řešení reklamace) při podstatném porušení Kupní smlouvy.

Oznámí-li Kupující - Podnikatel vadu řádně a včas, má v případě vadného plnění Prodávajícího, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, právo na:
a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, 
b) odstranění vady opravou zboží, 
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupení od Kupní smlouvy; náležitosti odstoupení od Kupní smlouvy jsou blíže rozebrány v Obchodních podmínkách.

3.8. Práva z vadného plnění (způsob řešení reklamace) při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

Oznámí li Kupující - Podnikatel vadu řádně a včas, má v případě vadného plnění Prodávajícího, které není podstatným porušením Kupní smlouvy, právo na:
a) odstranění vady, 
b) přiměřenou slevu z ceny zboží.

3.9. Chybějící nebo pozdní volba práva z vadného plnění zakládajícího podstatné porušení Kupní smlouvy.

Oznámí-li Kupující - Podnikatel vadu zboží, která zakládá podstatné porušení Kupní smlouvy, ale nezvolí-li konkrétní právo (způsob řešení reklamace) současně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po něm, může v takovém případě uplatnit pouze práva z vadného plnění, které nezakládá podstatné porušení smlouvy. 

3.10. Chybějící nebo pozdní volba práva z vadného plnění zakládajícího nepodstatné porušení Kupní smlouvy.

Oznámí-li Kupující   Podnikatel vadu zboží, které zakládá nepodstatné porušení Kupní smlouvy, ale nezvolí-li konkrétní právo (způsob řešení reklamace) současně s oznámením vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po něm, je v takovém případě Prodávající oprávněn dle své volby dodat chybějící zboží nebo odstranit vadu zboží opravou či výměnou za nové zboží. Svojí volbou však Prodávající nesmí Kupujícímu - Podnikateli způsobit nepřiměřené náklady. 

C. Ustanovení společná pro všechny Kupující

3.11. Nemožnost uplatnění práva na dodání nového zboží a odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující nemůže uplatnit právo na dodání nového zboží (výměnu), ani na odstoupení od Kupní smlouvy v důsledku vadného plnění Prodávajícího, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující vadné zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li jej při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě ze zboží vrátit může, a poskytne Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

4. Reklamace zboží (oznámení vady)

A. Ustanovení společná pro všechny Kupující

4.1. Oznámení vady (reklamace).

Kupující je povinen vadu zboží Prodávajícímu řádně a včas oznámit. V rámci oznámení vad zboží je Kupující povinen popsat veškeré uplatňované vady zboží a jejich projevy, Kupující bere na vědomí, že neuvede-li popis uplatňovaných vad zboží a jak se tyto vady projevují, nemůže Prodávající přistoupit k vyřizování reklamace ve vztahu k takovým uplatňovaným vadám a takové oznámení nebude považováno za řádné oznámení (reklamaci) vady.  Prodávající doporučuje Kupujícímu uvést v oznámení vad své kontaktní údaje (případně i číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněžních prostředků). Kupujícímu se pro usnadnění vyřízení reklamace doporučuje přiložit doklad o koupi reklamovaného zboží (fakturu). Oznámení vady může Kupující Prodávajícímu zaslat 
- v elektronické podobě na e-mail obchod@pumpa.cz nebo
- v listinné podobě na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno, nebo
jej může učinit a Prodávajícímu předat osobně na prodejně nebo v servisním středisku Prodávajícího.

4.2. Volba práva z vadného plnění (způsobu řešení reklamace).

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění (tj. konkrétní způsob řešení reklamace) si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po něm. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

B. Ustanovení výhradně pro Kupujícího, který není Podnikatelem

4.3. Uplatnění práv z vadného plnění, lhůta k oznámení vady (reklamaci).

Kupující, který není Podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva Kupujícího z případné záruky za jakost.

C. Ustanovení výhradně pro Kupujícího - Podnikatele

4.4. Uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující – Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady jen, pokud zboží bylo vadné při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího - Podnikatele, byť se vada projevila později. 

4.5. Písemná forma reklamace.

Vadu musí Kupující - Podnikatel oznámit Prodávajícímu písemně, ať již v listinné nebo elektronické podobě. K oznámením vad učiněným v jiné formě nemusí Prodávající přihlížet a v takovém případě nepůjde o řádné oznámení vady.

4.6. Lhůta k oznámení vady (reklamaci).

Kupující - Podnikatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je Kupující - Podnikatel povinen jí oznámit do 10 (deseti) dnů poté, co ji zjistil nebo  při dostatečné péči zjistit mohl, nejpozději však do 2 (dvou) let po odevzdání věci. Pokud tak Kupující neučiní, Prodávající za dané vady neodpovídá, a tudíž je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout a právo z vadného plnění Kupujícímu   Podnikateli nepřiznat.

4.7. Vyloučení ustanovení § 2108 OZ.

Kupující - Podnikatel nemůže uplatnit právo podle ustanovení § 2108 OZ. 

5. Postup při reklamaci a vyřízení reklamace

5.1. Součinnost Kupujícího - Spotřebitele.

Pro řádné vyřízení reklamace je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost. Zejména je povinen současně s oznámením vady případně bezodkladně po něm doručit reklamované zboží Prodávajícímu nebo jej podle pokynů uschovat nebo s ním podle pokynů Prodávajícího jinak vhodně naložit tak, aby reklamovaná vada mohla být přezkoumána. Pro urychlení vyřízení reklamace Prodávající doporučuje doručit zboží na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno. V případě zaslání reklamovaného zboží prostřednictvím přepravce je Kupující povinen zboží zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující je povinen rovněž sdělit Prodávajícímu veškeré potřebné informace k vyřízení reklamace, případně dodat dokumenty potřebné k vyřízení reklamace (např. k prokázání uzavření Kupní smlouvy). 

5.2. Lhůta pro vyřízení reklamace Kupujícího – Spotřebitele

Reklamaci učiněnou Kupujícím – Spotřebitelem vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující – Spotřebitel na delší lhůtě s ohledem na charakter zboží či vady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud Kupující-Spotřebitel nedoručil Prodávajícímu reklamované zboží současně s uplatněním reklamace a 
- nedoručí-li reklamované zboží Prodávajícímu ani následně na výzvu Prodávajícího v jím stanovené lhůtě nebo
- pokud Prodávající udělil Kupujícímu - Spotřebiteli pokyn, aby reklamované zboží uschoval nebo s ním jinak vhodně naložil tak, aby Prodávající mohl reklamovanou vadu přezkoumat, a Kupující   Spotřebitel neposkytne Prodávajícímu součinnost nezbytnou k tomu, aby Prodávající mohl reklamovanou vadu přezkoumat, a to ani na výzvu Prodávajícího a v jím stanovené lhůtě,
je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout pro neposkytnutí součinnosti potřebné k vyřízení reklamace ze strany Kupujícího - Spotřebitele.

5.3. Lhůta pro vyřízení reklamace Kupujícího, který není Spotřebitelem. 

Reklamaci učiněnou Kupujícím, který není Spotřebitelem, vyřídí Prodávající ve lhůtě přiměřené povaze reklamovaného zboží a obsahu reklamace. Lhůta činí vždy nejméně 30 (třicet) dnů a začíná běžet od okamžiku, kdy Prodávající obdrží od Kupujícího oznámení vady a reklamované zboží. Pokud Kupující nedoručí Prodávajícímu reklamované zboží současně s uplatněním reklamace a 
- nedoručí-li reklamované zboží Prodávajícímu ani do 15 (patnácti) dnů ode, kdy mu bylo doručeno oznámení vady nebo
- pokud Prodávající udělí Kupujícímu pokyn, aby reklamované zboží uschoval nebo s ním jinak vhodně naložil tak, aby Prodávající mohl reklamovanou vadu přezkoumat, a Kupující neposkytne Prodávajícímu součinnost nezbytnou k tomu, aby Prodávající mohl reklamovanou vadu přezkoumat, a to ani do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy Prodávajícímu bylo doručeno oznámení vady,
je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout pro neposkytnutí součinnosti potřebné k vyřízení reklamace ze strany Kupujícího. Předchozí výzva Prodávajícího k doručení zboží nebo poskytnutí součinnosti se nevyžaduje. Kupující je povinen rovněž sdělit Prodávajícímu veškeré potřebné informace k vyřízení reklamace, případně dodat dokumenty potřebné k vyřízení reklamace (např. k prokázání uzavření Kupní smlouvy). O dobu, po kterou je Kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro vyřízení reklamace, se bez dalšího prodlužuje lhůta pro vyřízení reklamace.

5.4. Vyřízení reklamace Kupujícího.

Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy Prodávající vyrozumí Kupujícího o tom, jak byla reklamace vyřízena. 

5.5. Náklady reklamace

Je-li reklamace oprávněná, má Kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění svého práva. 

5.6.Převzetí zboží po vyřízení reklamace.

Nevyzvedne-li Kupující (bylo-li dohodnuto osobní vyzvednutí zboží) po vyřízení reklamace zboží do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, případně se mu v této lhůtě nepodaří z důvodů na jeho straně zboží doručit (bylo-li dohodnuto doručení přepravcem), má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu nákladů spojených s uskladněním zboží za každý započatý den prodlení s vyzvednutím (převzetím) zboží. Prodávající je poté, co Kupujícího upozorní a poskytne mu přiměřenou náhradní lhůtu k převzetí zboží, oprávněn zboží na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat. Výtěžek z prodeje vyplatí Kupujícímu, může si však odečíst náklady spojené s uskladněním zboží a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

5.7. Potvrzení o uplatnění reklamace Kupujícího - Spotřebitele.

Prodávající po přijetí reklamace vydá (doručí) Kupujícímu - Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Kupující - Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující - Spotřebitel požaduje. 

5.8. Potvrzení o vyřízení reklamace Kupujícího - Spotřebitele.

Po vyřízení reklamace Prodávající vydá (doručí) Kupujícímu - Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Záruka za jakost

6.1. Poskytnutí záruky za jakost.

Poskytne-li Prodávající Kupujícímu na zboží záruku za jakost, zavazuje se, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost není poskytována ze zákona. Záruka za jakost je ze strany Prodávajícího poskytnuta zejména, je-li zboží na e-shopu označeno údajem o záruce (např. „prodloužená záruka“) nebo je-li ke zboží přiložen záruční list, a to i tehdy, když na tomto záručním listu není Prodávající uveden, ani není Prodávajícím potvrzen. 

6.2. Vztah záruky za jakost k odpovědnosti Prodávajícího za vady.

Bez ohledu na to, zda je záruka za jakost poskytnuta, či nikoliv, nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění. Kupující bere na vědomí, že Prodávající prodává také zboží vyrobené nebo dodané Prodávajícímu třetími osobami. K tomuto zboží mohou být přiloženy záruční listy nebo jiné dokumenty obsahující záruční podmínky vyhotovené třetími osobami, přičemž Prodávající v podstatě nemá možnost tyto záruční podmínky ovlivnit. Záruční podmínky, bez ohledu na to, kde jsou uvedené, se však vztahují vždy jen k záruce za jakost, nikoliv k odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění, plynoucí z Kupní smlouvy a právních předpisů, a tedy tuto odpovědnost nijak neomezují. Pokud je záruka za jakost poskytnuta, ale dle záručních podmínek z ní pro daného Kupujícího nevyplývají žádná práva nad rámec odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění, či je dokonce ve vztahu k danému Kupujícímu rozsah záruky užší než odpovědnost Prodávajícího za vady, pak se k záručním podmínkám ve vztahu k danému Kupujícímu nepřihlíží a rozsah odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění vyplývající z Kupní smlouvy a právních předpisů tímto není nijak dotčen. 

6.3. Záruka za jakost.

Poskytne-li Prodávající Kupujícímu na zboží záruku za jakost, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady zboží, na kterou se záruka vztahuje (záruční vada), v záruční době, uvedené zpravidla v záručním listě, na obalu nebo na e-shopu. Toto právo může být vázáno na další (záruční) podmínky, uvedené zpravidla rovněž v záručním listě, na obalu zboží nebo na e-shopu nebo v Reklamačním řádu.

6.4. Záruční podmínky.

Rozsah záručních vad, práva Kupujícího ze záručních vad, podmínky uplatnění práv ze záručních vad a další záruční podmínky jsou uvedeny v tomto Reklamačním řádu, v záručním listě nebo jiných dokumentech dodávaných se zbožím, na obalu zboží nebo na e-shopu. Stanoví-li záruční podmínky uvedené v záručním listě nebo jiných dokumentech dodávaných se zbožím, na obalu zboží nebo na e shopu něco jiného než Reklamační řád, mají v daném rozsahu přednost tyto záruční podmínky před ustanoveními Reklamačního řádu.

6.5. Práva ze záruky za jakost.

Kupující má v rámci záruky za jakost právo na odstranění záruční vady, a to opravou zboží nebo dodáním nového zboží. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající. Ustanovení čl. III Reklamačního řádu se v případě záručních vad nepoužijí.

6.6. Lhůta a forma oznámení záruční vady.

Kupující je povinen záruční vadu oznámit Prodávajícímu do 10 (deseti) dnů poté, co ji zjistil nebo při dostatečné péči zjistit mohl. Pokud tak Kupující neučiní, Prodávající za dané záruční vady neodpovídá. Záruční vadu musí Kupující oznámit Prodávajícímu písemně, ať již v listinné nebo elektronické podobě. K oznámením záručních vad učiněným v jiné formě nemusí Prodávající přihlížet a v takovém případě nepůjde o řádné oznámení (reklamaci) záruční vady.

6.7.Vyřizování reklamace.

Pro vyřizování reklamace záruční vady se použijí ustanovení odst. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Reklamačního řádu, a to pro všechny Kupující stejně (Kupující - Spotřebitele i Kupující, kteří nejsou Spotřebitelem). Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze reklamovaného zboží a obsahu reklamace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Právní režim.

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek, a tudíž i Kupní smlouvy.

7.2. Změny Reklamačního řádu.

Prodávající má právo Reklamační řád kdykoliv změnit. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé před účinností změny Reklamačního řádu se však nadále řídí Reklamačním řádem ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly.

7.3. Odkazy v Reklamačním řádu.

Je-li odkaz uvedený v Reklamačním řádu na jiné ustanovení Reklamačního řádu chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení Reklamačního řádu, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu. 

7.4. Platnost a účinnost Reklamačního řádu.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.8.2022.

 

PUMPA,a.s.
Prodávající a provozovatel e-shopu

Reklamační řád ke stažení, platný od 1.8.2022 (PDF , 924 kB)