Reklamačný poriadok

PUMPA,a.s., IČO 25518399, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika

OBSAH

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA RIADNE PLNENIE
A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
III. PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIA PREDÁVAJÚCEHO
A. USTANOVENIE VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA
C. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
IV. REKLAMÁCIE TOVARU (OZNÁMENIE VADY)
A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
C. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA
V. POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ A VYBAVENIE REKLAMÁCIE
VI. ZÁRUKA ZA AKOSŤ
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Definícia pojmov.

Reklamačný poriadok používa pojmy s nasledujúcim významom:

OZ, Občiansky zákonník  Zákon č. 89/2012 Sb. (Zbierky zákonov ČR), občiansky zákonník v účinnom znení. 
Obchodné podmienky  Obchodné podmienkyv účinnom znení.
Reklamačný poriadok Tento reklamačný poriadok spoločnosti PUMPA,a.s. v účinnom znení.
PUMPA, predávajúci Spoločnosť PUMPA,a.s. , IČO 25518399, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou B 2555. 
e-shop Internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.pumpa.eu, dostupný aj prostredníctvom webovej stránky www.pumpapro.sk. 
Kupujúci Osoba, ktorá si objednáva tovar a uzatvára tak s Predávajúcim Kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo iná osoba, najmä Podnikateľ.
Podnikateľ Osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu v súvislosti s touto činnosťou. Ak osoba pri registrácii alebo pri uzatváraní Kúpnej zmluvy uvedie svoje identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo, uplatnia sa pravidlá uvedené v Obchodných podmienkach pre Podnikateľa, pokiaľ osoba nepreukáže, že koná bez súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti. Pravidlá pre Podnikateľa platia aj vtedy, ak v mene Podnikateľa alebo na jeho účet koná iná osoba.
Spotrebiteľ  Osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo voči nemu inak koná.
Zmluvné strany Predávajúci a Kupujúci spoločne.
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 

1.2 Predmet Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia z Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj podmienky oznamovania vád (reklamácií), uplatňovania práv z vadného plnenia a postup pri vybavovaní reklamácie.

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA RIADNE PLNENIE 

A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

2.1 Riadne plnenie Predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho bez vád, t. j. že zodpovedá dohodnutej akosti, dohodnutému vyhotoveniu a je dodaný v dohodnutom množstve. Ak neboli akosť a vyhotovenie tovaru dohodnuté, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar je vhodný na účel zrejmý z Kúpnej zmluvy, a ak takýto účel nie je zrejmý, tak na obvyklý účel. 

2.2 Výnimky zo zodpovednosti Predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť 
a) za vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo o ktorých musel pri vynaložení bežnej pozornosti vedieť už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy;
b) za vady, ktoré Kupujúci sám spôsobil najmä nesprávnou manipuláciou s tovarom alebo nesprávnou montážou tovaru, ak montáž nevykonal Predávajúci, použitím tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach;
c) za vady, pre ktoré bola s Kupujúcim dohodnutá nižšia cena tovaru;
d) pri použitom tovare za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí Kupujúcim;
e) v prípadoch vyplývajúcich z povahy tovaru (napr. pri spotrebovaní tovaru určeného na jedno použitie atď.). 

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

2.3 Riadne plnenie Predávajúceho.

Predávajúci nad rámec ods. 2.1 zodpovedá Kupujúcemu, ktorý nie je Podnikateľom, za to, že tovar je pri prevzatí bez vád a že najmä
a) má vlastnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na reklamu Predávajúceho alebo výrobcu,
b) je vhodný na účel, ktorý uvádza Predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) tovar zodpovedá svojou akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

2.4 Domnienka existencie vady pri prevzatí tovaru.

Ak Kupujúci nie je Podnikateľom, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ak sa vada prejaví do 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia tovaru.

2.5 Potvrdenie o právach z vadného plnenia.

Ak o to Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, požiada, Predávajúci mu písomne potvrdí, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

III. PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIA PREDÁVAJÚCEHO 

A. USTANOVENIE VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

3.1 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácie).

Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho právo na:
a) odstránenie vady opravou tovaru, dodaním nového tovaru bez vád, výmenou súčasti tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 
c) odstúpenie od Kúpnej zmluvy; náležitosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú bližšie uvedené v Obchodných podmienkach.
Na uplatnenie jednotlivých nárokov sa vzťahujú nižšie uvedené pravidlá.

3.2 Oprava a výmena.

Ak má tovar vady, má Kupujíci v prvom rade právo požadovať opravu tovaru alebo dodanie nového tovaru (výmenu) a ak sa vada týka len súčasti tovaru, potom tiež výmenu len tejto vadnej súčasti tovaru. Dodanie nového tovaru bez vád však môže Kupujúci požadovať len vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (nie napr. vtedy, ak je možné tovar ľahko a rýchlo opraviť alebo vymeniť jeho súčasť). Ak však Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (t. j. po tom, čo bola rovnaká vada predtým aspoň dvakrát opravovaná) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3), má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo jeho súčasti alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.3 Doplnenie chýbajúceho tovaru.

Ak Predávajúci nedodal všetko, čo mal, má Kupujúci právo požadovať, aby Predávajúci doplnil, čo chýba.

3.4 Zľava z kúpnej ceny.

Ak neuplatní iné právo, môže Kupujúci uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Rovnako má Kupujúci právo uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak uplatnil právo na odstránenie vady, ale Predávajúci nemôže vadu odstrániť, neurobí nápravu v primeranej lehote alebo ak by urobenie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. 

3.5 Tovar predávaný z dôvodu vady za nižšiu cenu alebo použitý tovar.

Ak sa vada týka tovaru predávaného za nižšiu cenu (z dôvodu inej vady, ktorú mal tovar už pri kúpe) alebo použitého tovaru, Kupujúci nemá právo na výmenu tovaru. Namiesto toho má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA 

3.6 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácie) v prípade podstatného porušenia Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu riadne a včas, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho, ktoré je podstatným porušením Kúpnej zmluvy, právo na:
a) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) odstránenie vady opravou tovaru,
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 
d) odstúpenie od Kúpnej zmluvy; náležitosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú podrobnejšie uvedené v Obchodných podmienkach.

3.7 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácií) v prípade nepodstatného porušenia Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu riadne a včas, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho, ktoré nie je podstatným porušením Kúpnej zmluvy, právo na:
a) odstránenie vady, 
b) primeranú zľavu z ceny tovaru. 

3.8 Chýbajúce alebo oneskorené uplatnenie práva z vadného plnenia, ktoré predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi  vadu tovaru, ktorá predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy, ale súčasne s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom si nezvolí konkrétne právo (spôsob vybavenia reklamácie), môže v takom prípade uplatniť len práva z vadného plnenia, ktoré nepredstavujú podstatné porušenie zmluvy. 

3.9 Chýbajúce alebo oneskorené uplatnenie práva z vadného plnenia, ktoré predstavuje nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu tovaru, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy, ale súčasne s oznámením vady tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení si nezvolí konkrétne právo (spôsob vybavenia reklamácie), je Predávajúci oprávnený podľa vlastného výberu dodať chýbajúci tovar alebo odstrániť vadu tovaru opravou alebo výmenou za nový tovar. Predávajúci však svojou voľbou nesmie spôsobiť Kupujúcemu neprimerané náklady. 

C. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

3.10 Nemožnosť uplatnenia práva na dodanie nového tovaru a odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže uplatniť právo na dodanie nového tovaru (výmenu), ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy v dôsledku vadného plnenia Predávajúceho, ak tovar nemôže byť vrátený v stave, v akom ho obdržal. Toto neplatí,
a) ak sa stav tovaru zmenil v dôsledku jeho kontroly na účely zistenia vady tovaru,
b) ak Kupujúci používal tovar ešte pred zistením vady,
c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ak Kupujúci predal vadný tovar ešte pred zistením vady, ak ho spotreboval alebo ak ho pri bežnom, používaní pozmenil; ak sa tak stalo len čiastočne, Kupujúci vráti Predávajúcemu to, čo ešte môže z tovaru vrátiť, a nahradí Predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z používania tovaru prospech.

IV. REKLAMÁCIE TOVARU (OZNÁMENIE VADY) 

A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

4.1 Oznámenie vady (reklamácia).

Kupujúci je povinný vadu tovaru Predávajúcemu riadne a včas oznámiť. V rámci oznámenia vád tovaru je Kupujúci povinný popísať všetky reklamované vady tovaru a ich prejavy, Kupujúci berie na vedomie, že ak neuvedie popis reklamovaných vád tovaru a spôsob, akým sa tieto vady prejavujú, nemôže Predávajúci pristúpiť k vybaveniu reklamácie vo vzťahu k týmto reklamovaným vadám a takéto oznámenie nebude považované za riadne oznámenie (reklamáciu) vady.  Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby v oznámení vád (reklamácií) uviedol svoje kontaktné údaje (vrátane prípadného čísla bankového účtu pre prípad vrátenia peňazí). Kupujúcemu sa odporúča priložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru (faktúru), aby sa uľahčilo vybavenie reklamácie. Kupujúci môže zaslať Predávajúcemu oznámenie vady (reklamáciu)

  • v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info.sk@pumpa.eu alebo
  • v listinnej podobe na adresu Expandeco - Pumpa, Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica, alebo na adresu sídla Predávajúceho, U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika,

alebo môže tak urobiť a odovzdať ho Predávajúcemu osobne v predajni alebo servisnom stredisku Predávajúceho.

4.2 Voľba práva z vadného plnenia (spôsob vybavenia reklamáciu).

Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia (t. j. konkrétny spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Predávajúceho. To však neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. 

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

4.3 Uplatnenie práv z vadného plnenia, lehota na oznámenie vád (reklamácie).

Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z prípadnej záruky za akosť.

C. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA 

4.4 Uplatnenie práv z vadného plnenia.

Kupujúci - Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady len vtedy, ak bol tovar vadný už pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho - Podnikateľa, aj keď sa vada prejavila neskôr. 

4.5 Písomná forma reklamácie.

Kupujúci - Podnikateľ je povinný oznámiť Predávajúcemu vadu písomne, či už v listinnej alebo elektronickej podobe. K reklamáciám podaným inou formou nemusí Predávajúci prihliadať a v takom prípade sa nepovažujú za riadne oznámenie vady. 

4.6 Lehota na oznámenie vady (reklamácie).

Kupujúci - Podnikateľ je povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke tovaru a dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak ide o skrytú vadu, Kupujúci - Podnikateľ je povinný ju oznámiť do 10 (desiatich) dní po tom, ako ju mohol pri vynaložení náležitej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 2 (dvoch) rokov od dodania tovaru. Ak tak Kupujúci neurobí, Predávajúci nezodpovedá za vady, a Predávajúci je tak oprávnený reklamáciu zamietnuť a právo z vadného plnenia Kupujúcemu - Podnikateľovi nepriznať.

4.7 Vylúčenie ustanovenia § 2108 OZ.

Kupujúci - Podnikateľ nemôže uplatniť právo podľa ustanovenia § 2108 OZ. 

V. POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Súčinnosť Kupujúceho. 

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na riadne vybavenie reklamácie. Najmä je povinný súčasne s oznámením vady alebo bezprostredne po ňom doručiť reklamovaný tovar Predávajúcemu prípadne ho uskladniť podľa pokynov Predávajúceho alebo s ním inak vhodne naložiť tak, aby bolo možné reklamovanú vadu preskúmať. Reklamovaný tovar je možné Predávajúcemu doručiť

  •  na adresu Expandeco - Pumpa, Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica, alebo
  • na adresu sídla Predávajúceho, U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika.

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie Predávajúci odporúča doručiť tovar na adresu sídla Predávajúceho. V prípade zaslania reklamovaného tovaru prostredníctvom prepravcu je Kupujúci povinný zabezpečiť tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je tiež povinný poskytnúť Predávajúcemu všetky informácie potrebné na vybavenie reklamácie, resp. predložiť doklady potrebné na vybavenie reklamácie (napr. na preukázanie uzavretia Kúpnej zmluvy).

5.2 Lehota na vybavenie reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa.

Reklamáciu Kupujúceho - Spotrebiteľa vybaví Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci - Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote s ohľadom na povahu tovaru alebo vady. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ nedoručil reklamovaný tovar Predávajúcemu súčasne s reklamáciou a

  •  nedoručí reklamovaný tovar Predávajúcemu ani na následnú výzvu Predávajúceho v lehote stanovenej Predávajúcim; alebo
  • ak Predávajúci dal Kupujúcemu - Spotrebiteľovi pokyn, aby reklamovaný tovar uskladnil alebo inak s ním vhodne naložil tak, aby Predávajúci mohol reklamovanú vadu preskúmať, a Kupujúci ‑ Spotrebiteľ neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť, aby Predávajúci mohol reklamovanú vadu preskúmať, a to ani na žiadosť Predávajúceho a v lehote stanovenej Predávajúcim,

je Predávajúci oprávnený zamietnuť reklamáciu z dôvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany Kupujúceho - Spotrebiteľa potrebnej na vybavenie reklamácie.

5.3 Lehota na vybavenie reklamácie Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.

Reklamáciu Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, vybaví Predávajúci v lehote primeranej povahe reklamovaného tovaru a obsahu reklamácie. Lehota je vždy najmenej 30 (tridsať) dní a začína plynúť od okamihu, kedy Predávajúci obdrží od Kupujúceho reklamáciu a reklamovaný tovar. Ak Kupujúci nedoručí reklamovaný tovar Predávajúcemu súčasne s uplatnením reklamácie a

  •  ak nedoručí reklamovaný tovar Predávajúcemu ani do 15 (pätnástich) dní odo dňa, kedy mu bola reklamácia doručená alebo
  • ak Predávajúci dá Kupujúcemu pokyn, aby reklamovaný tovar uskladnil alebo s ním inak nakladal tak, aby Predávajúci mohol reklamovanú vadu preskúmať, a Kupujúci neposkytne Predávajúcemu súčinnosť potrebnú na to, aby Predávajúci mohol reklamovanú vadu preskúmať, a to ani do 15 (pätnástich) dní odo dňa, kedy Predávajúci obdržal reklamáciu,

je Predávajúci oprávnený zamietnuť reklamáciu z dôvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany Kupujúceho na vybavenie reklamácie. Predchádzajúca výzva Predávajúceho na dodanie tovaru alebo poskytnutie súčinnosti sa nevyžaduje. Kupujúci je tiež povinný poskytnúť Predávajúcemu všetky informácie potrebné na vybavenie reklamácie, prípadne predložiť doklady potrebné na vybavenie reklamácie (napr. na preukázanie uzavretia Kúpnej zmluvy). Lehota na vybavenie reklamácie sa bez ďalšieho predlžuje o dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti potrebnej na vybavenie reklamácie.

5.4 Vybavenie reklamácie Kupujúceho. .

Reklamácia je vybavená, keď Predávajúci oznámi Kupujúcemu, ako bola reklamácia vybavená.

5.5 Náklady na reklamáciu. 

Ak je reklamácia oprávnená, má Kupujúci nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených na uplatnenie svojho práva. 

5.6 Prevzatie tovaru po vybavení reklamácie. 

Ak si Kupujúci nevyzdvihne (ak bol dohodnutý osobný odber tovaru) po vybavení reklamácie tovar do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, alebo ak sa mu v tejto lehote nepodarí tovar doručiť z dôvodov na jeho strane (ak bolo dohodnuté doručenie prepravcom), má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru za každý deň omeškania s vyzdvihnutím (prevzatím) tovaru. Predávajúci je oprávnený po tom, ako Kupujúceho upozorní a poskytne mu primeranú náhradnú lehotu na prevzatie tovaru, predať tovar vhodným spôsobom na náklady Kupujúceho. Výťažok z predaja sa vyplatí Kupujúcemu, ale Predávajúci si môže odpočítať náklady na uskladnenie tovaru a účelne vynaložené náklady spojené s predajom.

5.7 Potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa. 

Predávajúci po prijatí reklamácie vydá (doručí) Kupujúcemu - Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci - Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci - Spotrebiteľ požaduje. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o  doručiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi ihneď a ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.8 Potvrdenie o vybavení reklamácie.

Po vybavení reklamácie Predávajúci vydá (doručí) Kupujúcemu ‑ Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátanie potvrdenia o oprave a jej dobe trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.9 Vybavenie reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy. 

Ak Kupujúci – Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho - Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.10 Vybavenie reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy.

Ak Kupujúci – Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci - Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia lehota pre oznámenie vady (reklamáciu) nebeží. Predávajúci je povinný Kupujúcemu - Spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VI. ZÁRUKA ZA AKOSŤ 

6.1 Poskytnutie záruky za akosť.

Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu na tovar záruku za akosť, zaväzuje sa, že tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť nie je poskytovaná zo zákona. Predávajúci poskytuje záruku za akosť najmä vtedy, ak je tovar v e-shope označený údajom o záruke (napr. "predĺžená záruka") alebo ak je k tovaru priložený záručný list, a to aj v prípade, že Predávajúci nie je v záručnom liste uvedený alebo záručný list nie je zo strany Predávajúceho potvrdený. 

6.2 Vzťah záruky za akosť k zodpovednosti

Predávajúceho za vadné plnenie. Bez ohľadu na to, či je záruka za akosť poskytnutá alebo nie, práva Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie tým nie sú dotknuté. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci predáva aj tovar vyrobený alebo dodaný Predávajúcemu tretími osobami. K tomuto tovaru môžu byť priložené záručné listy alebo iné dokumenty obsahujúce záručné podmienky vyhotovené tretími osobami a Predávajúci nemá v zásade žiadnu možnosť ovplyvniť tieto záručné podmienky. Záručné podmienky, kdekoľvek sú uvedené, sa však vždy vzťahujú len na záruku za akosť, a nie na zodpovednosť Predávajúceho za vadné plnenie vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov, a preto túto zodpovednosť neobmedzujú. Ak je poskytnutá záruka za akosť, ale podľa záručných podmienok z nej v danom prípade nevznikajú Kupujúcemu žiadne práva nad rámec zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie, alebo ak je rozsah záruky dokonca v danom prípade užší ako rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vady, potom sa na záručné podmienky v danom prípade neprihliada a rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov tým nie je nijako dotknutý. 

6.3 Záruka za akosť.

Ak Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka (záručná vada), v záručnej dobe, ktorá je spravidla uvedená v záručnom liste, na obale alebo v e-shope. Toto právo môže podliehať ďalším (záručným) podmienkam, ktoré sú zvyčajne uvedené tiež v záručnom liste, na obale tovaru, v e‑shope alebo v Reklamačnom poriadku.

6.4 Záručné podmienky.

Rozsah záručných vád, práva Kupujúceho zo záručných vád, podmienky uplatnenia práv zo záručných vád a ďalšie záručné podmienky sú uvedené v tomto Reklamačnom poriadku, v záručnom liste alebo iných dokladoch dodaných s tovarom, na obale tovaru alebo v e-shope. Ak je v záručných podmienkach uvedených v záručnom liste alebo iných dokumentoch dodaných s tovarom, na obale tovaru alebo v e-shope uvedené niečo iné ako v Reklamačnom poriadku, majú v príslušnom rozsahu tieto záručné podmienky prednosť pred ustanoveniami Reklamačného poriadku.

6.5 Práva zo záruky za akosť.

V rámci záruky za akosť má Kupujúci právo na odstránenie záručnej vady opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Ustanovenia článku III Reklamačného poriadku sa v prípade záručných vád neuplatňujú.

6.6 Lehota a forma oznámenia záručných vád.

Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu záručnú vadu do 10 (desiatich) dní odo dňa, kedy ju zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti. Ak tak Kupujúci neurobí, Predávajúci nezodpovedá za danú záručnú vadu. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu záručnú vadu písomne, a to v listinnej alebo elektronickej podobe. Na reklamácie záručných vád podané inou formou nemusí Predávajúci prihliadať a v takom prípade sa nejedná o riadnu reklamáciu záručnej vady.

6.7 Vybavovanie reklamácie.

Na vybavovanie reklamácie záručnej vady sa vzťahujú ustanovenia ods. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6 Reklamačného poriadku, a to pre všetkých Kupujúcich rovnako (Kupujúcich – Spotrebiteľov aj Kupujúcich, ktorí nie sú Spotrebiteľmi). Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote primeranej povahe reklamovaného tovaru a obsahu reklamácie. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Právny režim.

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok, a teda aj Kúpnej zmluvy.

7.2 Zmeny Reklamačného poriadku.

Predávajúci má právo Reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zmeny Reklamačného poriadku, sa však naďalej riadia Reklamačným poriadkom v znení účinnom ku dňu vzniku týchto vzťahov.

7.3 Odkazy v Reklamačnom poriadku.

Ak je odkaz v Reklamačnom poriadku na iné ustanovenie Reklamačného poriadku nesprávny, vzťahuje sa takýto odkaz na ustanovenie Reklamačného poriadku, ktoré najviac zodpovedá významu uvedeného odkazu. 

7.4 Platnosť a účinnosť Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.8.2022.PUMPA,a.s.
Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu

Reklamačný poriadok platný do 4.6.2023 na stiahnutie (PDF , 754 kB)