Obchodné podmienky

PUMPA,a.s., IČO 25518399, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno 

OBSAH

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
II. NÁKUP V E-SHOPE
III. NÁKUP MIMO E-SHOPU
IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE OBJEDNÁVKU TOVARU
V. DODANIE TOVARU
VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
VII. VADNÉ PLNENIE, REKLAMÁCIE
VIII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
IX. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM - SPOTREBITEĽOM PODĽA USTANOVENIA § 1829 OZ
X. SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
XI. RIEŠENIE SPOROV
XII. EVIDENCIA TRŽIEB
XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. Základné ustanovenia

1.1 Definícia pojmov.

V týchto podmienkach sa používajú pojmy s nasledujúcim významom:

OZ, Občiansky zákonník  Zákon č. 89/2012 Sb. (Zbierky zákonov ČR), občiansky zákonník v účinnom znení. 
Obchodné podmienky Tieto podmienky v účinnom znení.
Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok spoločnosti PUMPA,a.s. v účinnom znení.
Zásady spracúvania osobných údajov Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti PUMPA,a.s. v účinnom znení
PUMPA, predávajúci Spoločnosť PUMPA,a.s. , IČO 25518399, IČ DPH: SK4120243391, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou B 2555.
e-shop Internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.pumpa.eu/sk, dostupný aj prostredníctvom webovej stránky www.pumpapro.sk
Kupujúci Osoba, ktorá si objednáva tovar a uzatvára tak s Predávajúcim Kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo iná osoba, najmä Podnikateľ.
Podnikateľ Osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu v súvislosti s touto činnosťou. Ak osoba pri registrácii alebo pri uzatváraní Kúpnej zmluvy uvedie svoje identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo, uplatnia sa pravidlá uvedené v Obchodných podmienkach pre Podnikateľa, pokiaľ osoba nepreukáže, že koná bez súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti. Pravidlá pre Podnikateľa platia aj vtedy, ak v mene Podnikateľa alebo na jeho účet koná iná osoba.
Spotrebiteľ Fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo voči nemu inak koná.
Zmluvné strany Predávajúci a Kupujúci spoločne.
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 

1.2 Predmet Obchodných podmienok.

Obchodné podmienky upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a v rámci predzmluvných rokovaní o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na úpravu vzťahov vznikajúcich medzi PUMPA a používateľom e-shopu pri registrácii v e-shope a používaní zákazníckeho účtu. 

1.3 Kontaktné údaje. Kontaktné údaje predávajúceho sú tieto:

Telefón:  +421 945 506 721 
E-mail: info.sk@pumpa.eu
Sídlo (adresa aj pre reklamácie, odstúpenia od zmluvy):  U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika
Adresa na Slovensku, kam je tiež možné zasielať reklamácie a odstúpenia od zmluvy: Expandeco - Pumpa, Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica

Kontaktné údaje sú uvedené aj v e-shope v časti kontakty. 

1.4 Možnosť nákupu.

Kupujúci môže nakupovať tovar (uzavrieť Kúpnu zmluvu) prostredníctvom e-shopu postupom uvedeným v čl. II Obchodných podmienok alebo mimo e-shopu postupom uvedeným v článku III Obchodných podmienok. Nie všetok tovar uvedený v e-shope je možné objednať prostredníctvom e‑shopu. Takýto tovar je možné objednať len postupom podľa čl. III Obchodných podmienok, pričom ustanovenia čl. II Obchodných podmienok sa v tomto prípade na objednávku nevzťahujú. Ostatné ustanovenia (t. j. čl. I a čl. IV a násl. Obchodných podmienok) sa vzťahujú na všetky objednávky bez ohľadu na to, či boli zadané prostredníctvom e-shopu alebo mimo e-shopu.

1.5 Obsah Kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy vrátane Reklamačného poriadku a Zásad spracúvania osobných údajov, ktoré spolu tvoria prílohu a neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok. Súčasťou Obchodných podmienok je aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa podľa § 1829 OZ. Ustanovenia v Kúpnej zmluve, ktoré sa odchyľujú od Obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku, majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku. Ak Kupujúci uzavrel s Predávajúcim rámcovú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, v takom prípade je Kúpna zmluva čiastkovou kúpnou zmluvou uzavretou na základe rámcovej kúpnej zmluvy. Ustanovenia rámcovej kúpnej zmluvy majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými ustanoveniami Obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku (nepoužijú sa napr., nie však výlučne, ustanovenia ods. 5.3, 5.4, 5.6, 8.3, 8.4 Obchodných podmienok). To však neplatí pre ustanovenia ods. 2.5, 2.6, 4.2, 4.4, 6.1 Obchodných podmienok. Tieto ustanovenia Obchodných podmienok, aj keď sa odchyľujú od rámcovej kúpnej zmluvy, majú prednosť pred odchylnými ustanoveniami rámcovej kúpnej zmluvy.

1.6 Forma, jazyk a archivácia Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pripúšťa sa elektronická podoba. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. S Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, môže byť uzavretá taktiež v jazyku českom. Zmluvná dokumentácia sa archivuje v evidencii Predávajúceho a Predávajúci o nej poskytne Kupujúcemu informácie na jeho žiadosť. Kupujúci bude mať zmluvnú dokumentáciu k dispozícii v e-mailovej komunikácii s Predávajúcim. Ak Kupujúci urobí objednávku v e-shope prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, bude mať prístup k objednávke a súvisiacim dokumentom aj prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, v ktorom budú uložené. 

1.7 Súhlas s podmienkami.

Pred dokončením objednávky (uzatvorením Kúpnej zmluvy) Kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a Zásadami spracúvania osobných údajov, súhlasí s nimi a je si vedomý, že sa stávajú súčasťou Kúpnej zmluvy. 

1.8 Záväznosť informácií.

Informácie uvedené na e-shope a v dokumentoch dostupných na e-shope (katalógy, cenníky atď.), najmä informácie o tovare, jeho vlastnostiach a cene atď., sú platné a záväzné s výnimkou zjavne chybných informácií a s výnimkou informácií o dostupnosti tovaru a obrázkov. Informácie o dostupnosti tovaru vrátane predpokladaných termínov dodania sú len orientačné a nie sú pre Predávajúceho záväzné. Obrázky tovaru sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.

1.9 Náklady na používanie prostriedkov komunikácie na diaľku.

Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory a pod.), znáša Kupujúci, pričom sú v bežnej výške. 

1.10 Dostupnosť e-shopu.

Predávajúci nezodpovedá za nepretržitú dostupnosť e-shopu a služieb s ním spojených (napr. zákazníckeho účtu), najmä s ohľadom na potrebu údržby hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo tretích strán.

II. NÁKUP V E-SHOPE 

2.1 Možnosť registrácie.

Používateľ e-shopu sa môže zaregistrovať v e-shope, a vytvoriť si tak zákaznícky účet. Prostredníctvom zákazníckeho účtu môže Kupujúci najmä robiť objednávky v e-shope a získať prístup k histórii objednávok urobených v e-shope prostredníctvom zákazníckeho účtu. Podmienky a ďalšie informácie o používaní zákazníckeho účtu sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov. Objednávku na e-shope je možné urobiť aj bez registrácie. Možnosť nákupu určitého tovaru však môže byť podmienená nutnosťou prihlásenia sa do zákazníckeho účtu alebo inými podmienkami (napr. registrácia pod IČOm). 

2.2 Výber tovaru.

Tovar, ktorý má byť predmetom objednávky, vyberie Kupujúci vložením požadovaného množstva vybraného tovaru do košíka. Vloženie tovaru do košíka nepredstavuje záväznú objednávku a Kupujúci môže tovar z košíka kedykoľvek pred odoslaním objednávky odstrániť. Kupujúci, ktorý nie je prihlásený do zákazníckeho účtu, a Kupujúci, ktorý je prihlásený do zákazníckeho účtu, ale nie je registrovaný pod IČOm, môže do košíka pridať a prostredníctvom e-shopu objednať len tovar, ktorý je v danom čase dostupný na sklade.  Kupujúci, ktorý je registrovaný pod IČOm, môže po prihlásení sa do svojho zákazníckeho účtu pridať do košíka a objednať aj tovar, ktorý nie je danom čase dostupný na sklade (bude označený ako "NA OBJEDNÁVKU" alebo podobne). 

2.3 Vyplnenie objednávky.

Po vložení požadovaného tovaru do košíka Kupujúci vyplní do objednávky svoje osobné údaje (povinné údaje sú označené hviezdičkou), Kupujúcemu prihlásenému do zákazníckeho účtu sa do objednávky predvyplnia údaje evidované v jeho zákazníckom účte. Kupujúci zodpovedá za správnosť svojich osobných údajov uvedených v objednávke, resp. poskytnutých Predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy a plnením povinností z nej vyplývajúcich. Kupujúci si pri vyplňovaní objednávky zvolí spôsob platby a spôsob dodania tovaru. Kupujúci má tiež možnosť pred odoslaním objednávky uviesť svoje poznámky k objednávke. V ďalšom kroku má Kupujúci v rámci prehľadu objednávky možnosť skontrolovať údaje vyplnené v objednávke a v prípade potreby údaje pred odoslaním objednávky opraviť. Po skontrolovaní údajov Kupujúci kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku" odošle objednávku Predávajúcemu, čím vytvorí záväznú objednávku.

2.4 Rozdelenie objednávky.

Kupujúci, ktorý je registrovaný pod IČOm a objednáva tovar prostredníctvom zákazníckeho účtu, má možnosť, ak chce súčasne objednať tovar, ktorý je na sklade, aj tovar, ktorý na sklade nie je, vybrať si pred odoslaním objednávky, či chce objednávku rozdeliť, alebo či chce počkať na kompletnú dodávku. Ak si vyberie možnosť rozdeliť objednávku, tovar mu bude dodaný postupne podľa skladovej dostupnosti. Ak sa rozhodne počkať na kompletnú dodávku, všetok tovar mu bude dodaný naraz, ale až keď bude mať Predávajúci na sklade všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal. 

2.5 Uzavretie Kúpnej zmluvy.

Zobrazením tovaru na e-shope Predávajúci podáva návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na zobrazený tovar prostredníctvom e-shopu s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje ponuku Predávajúceho v rozsahu ním objednaného tovaru, od ktorej sa nemôže odchýliť (ak sa odchýli, postupuje sa podľa článku III, pozri ods. 3.4 Obchodných podmienok). Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia objednávky Predávajúcemu.

2.6 Potvrdenie o prijatí objednávky.

Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie jeho objednávky e-mailom so zhrnutím objednávky zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky je generovaný automaticky, a preto nepotvrdzuje správnosť údajov o objednanom tovare vrátane jeho ceny. Ak si Kupujúci zvolí spôsob platby prevodom na účet Predávajúceho (zálohová faktúra), bude mu v nasledujúcom e-maile zaslaná zálohová faktúra.

III. NÁKUP MIMO E-SHOPU 

3.1 Nemožnosť nákupu cez e-shop.

V niektorých prípadoch nie je možné objednať tovar, resp. uzavrieť Kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu, hoci tovar môže byť v e-shope uvedený. Ide o tieto prípady:

a) tovar, ktorý podľa e-shopu nie je možné prostredníctvom e-shopu objednať (zvyčajne je označený ako "Nedostupné online");

b) tovar, ktorý nie je v danej chvíli dostupný na sklade, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 2.2;

c) ak má Kupujúci požiadavky odlišné od ponuky Predávajúceho uvedenej v e-shope;

d) dopyt;

e) objednávka prostredníctvom diaľkovej komunikácie inak ako cez e-shop;

f) v ostatných prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach alebo na webovej stránke Predávajúceho.

3.2 Nákup tovaru nedostupného online.

V prípade záujmu o kúpu takéhoto tovaru môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho telefonicky na čísle +421 945 506 721 alebo e-mailom na adrese info.sk@pumpa.eu a dohodnúť sa s Predávajúcim individuálne na uzatvorení Kúpnej zmluvy. 

3.3 Nákup tovaru, ktorý nie je na sklade.

V prípade záujmu o takýto tovar môže Kupujúci zaslať Predávajúcemu otázku na dostupnosť tovaru kliknutím na tlačidlo "OVERIŤ DOSTUPNOSŤ". V reakcii na takúto otázku môže Predávajúci predložiť Kupujúcemu ponuku, na základe ktorej spolu môžu uzavrieť Kúpnu zmluvu na dodávku tohto tovaru.

3.4 Odchýlky od ponuky Predávajúceho v e-shope.

Kupujúci sa nemôže odchýliť od ponuky Predávajúceho zverejnenej v e-shope. Ak Predávajúci obdrží objednávku s dodatkami alebo odchýlkami od ponuky Predávajúceho (napr. požiadavkou na iný tovar, ako je ponúkaný v e-shope, alebo iné vlastnosti tovaru, ako sú uvedené v e-shope), doručením objednávky Predávajúcemu nedochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Takáto objednávka je len dopytom Kupujúceho na daný tovar. 

3.5 Dopyt.

Odoslaním dopytového formulára (dopyt na čerpadlo, dopyt na čerpadlo do vrtu/studne, náhrada čerpadla, dopytový formulár pre náhradné diely), ktorý je k dispozícii na webovej stránke Predávajúceho v sekcii Návrh vhodného čerpadla, Kupujúci nerobí záväznú objednávku a nedochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Ide o nezáväznú výzvu Kupujúceho na predloženie ponuky zo strany Predávajúceho.

3.6 Objednávka inými technickými prostriedkami.

Postup podľa tohto článku sa uplatní vždy v prípade objednávky uskutočnenej inými technickými prostriedkami ako priamo prostredníctvom e-shopu postupom podľa článku II Obchodných podmienok, t. j. e-mailom, telefonicky, listom a pod., a to aj v prípade tovaru, ktorý je možné objednať prostredníctvom e-shopu.

3.7 Uzavretie Kúpnej zmluvy.

Na základe príslušného podnetu (otázky, dopytu a pod.) zo strany Kupujúceho Predávajúci prerokuje s Kupujúcim možnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy a Predávajúci predloží Kupujúcemu návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (ponuku). Ponuku možno prijať len bezpodmienečným prijatím zo strany Kupujúceho. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky, ale protinávrhom, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na objednávku s odchýlkami podľa ods. 3.4 Obchodných podmienok. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Predávajúcemu doručená (napr. e‑mailom, telefonicky, listom atď.) akceptácia ponuky zo strany Kupujúceho.

 IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE OBJEDNÁVANIE TOVARU

4.1 Vylúčenie montáže.

Ponuka Predávajúceho nezahŕňa montáž ani inú inštaláciu alebo uvedenie tovaru do prevádzky. Týmto nie je dotknutá možnosť dohodnúť sa na tom samostatne.

4.2 Objednávka tovaru so zjavne chybnými údajmi.

Ak Kupujúci objedná tovar, pri ktorom je uvedený zjavne chybný údaj (najmä o cene, vlastnostiach tovaru, napr. rozmeroch, materiáloch, funkciách atp. alebo príslušenstve tovaru), nebude Kúpna zmluva zaslaním objednávky uzatovrená. V takom prípade sa objednávka považuje za dopyt Kupujúceho. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybnom údaji, ako aj o tom, že Kúpna zmluva nebola uzavretá, a prípadne s Kupujúcim prerokuje možnosť uzavretia Kúpnej zmluvy na tovar požadovaný Kupujúcim. 

4.3 Oprava údajov po odoslaní objednávky.

Ak Kupujúci po odoslaní objednávky zistí chybu v ním zadaných údajoch, je povinný bezodkladne Predávajúcemu túto chybu a súčasne aj správny údaj oznámiť.

 4.4 Odstránenie pochybností o správnosti objednávky.

V prípade vzniku akýchkoľvek pochybností na strane Predávajúceho o správnosti objednávky si Predávajúci na účely predchádzania vzniku omylov pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako aj s cieľom minimalizácie rizika vzniku prípadných sporov vyhradzuje právo požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. V takom prípade nie je Predávajúci povinný plniť do okamihu, kým mu Kupujúci nepotvrdí prípadne nedoloží správnosť objednávky. Predávajúci je oprávnený takto postupovať podľa svojho uváženia najmä v prípade:

a) zjavne chybného údaja o Kupujúcom;

b) nezvyčajne vysokého množstvá objednaného tovaru;

c) nezvyčajne vysokej ceny objednaného tovaru;

d) pochybností o vzájomnej kompatibilite objednaného tovaru. Predávajúci však nemá povinnosť skúmať kompatibilitu objednaného tovaru;

e) pochybností o tom, či osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (vytváraní objednávky) koná za Kupujúceho, je oprávnená konať v mene a na účet Kupujúceho.

V. DODANIE TOVARU 

5.1 Spôsoby dodania tovaru.

Predávajúci dodáva tovar len na územie Slovenska. Kupujúci si môže pri nákupe v e‑shope vybrať zo spôsobov dodania uvedených na webovej stránke Predávajúceho v časti Všetko o nákupe - Doprava a platba. Kupujúci berie na vedomie, že nie všetky uvedené spôsoby dodania môžu byť poskytnuté pre každý tovar, najmä vzhľadom na jeho veľkosť alebo hmotnosť. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť dopravcu, ktorého si Kupujúci zvolil. Takúto zmenu Kupujúcemu oznámi. Takáto zmena dopravcu nebude mať za následok zvýšenie prepravných nákladov pre Kupujúceho. V prípade nákupu mimo e-shopu sa Zmluvné strany dohodnú na spôsobe dodania tovaru pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

 Ak má Kupujúci záujem o dodanie tovaru mimo územia Slovenska, je potrebné kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese info.sk@pumpa.eu alebo telefonicky na čísle +421 945 506 721. V tomto prípade sa uplatňujú ustanovenia ods. 3.7 Obchodných podmienok.

5.2 Náklady na dodanie.

Náklady na dodanie tovaru znáša Kupujúci a zaplatí ich spolu s cenou tovaru. Jednotlivé spôsoby dodania sú spoplatnené. Výška nákladov na dodanie tovaru závisí od zvoleného spôsobu dodania a môže byť ovplyvnená množstvom, rozmermi a hmotnosťou objednaného tovaru. Výška nákladov na dodanie podľa jednotlivých spôsobov je uvedená na webovej stránke Predávajúceho v časti Doprava a platba. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky informovaný o konkrétnej výške nákladov na dodanie tovaru zvoleným spôsobom.

5.3 Príprava na dodanie tovaru.

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po tom, čo Kupujúci zaplatí cenu tovaru a náklady na dodanie v plnej výške, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Dodacia lehota závisí od aktuálnej dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu dopravy. Predávajúci pripraví tovar, ktorý sa v čase doručenia objednávky nachádza na jeho sklade, na dodanie spôsobom zvoleným Kupujúcim spravidla do 10 (desiatich) dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (v prípade platby na dobierku), alebo do 10 (desiatich) dní po zaplatení ceny tovaru a nákladov na jeho dodanie (v prípade iných spôsobov platby). Tovar, ktorý v čase doručenia objednávky Predávajúci nemá na sklade, bude pripravený na dodanie Kupujúcemu spravidla do 10 (desiatich) dní po tom, ako bude dodaný Predávajúcemu od jeho dodávateľa. Ak je pri danom tovare v e-shope uvedená dodacia lehota, ide o orientačnú nezáväznú lehotu, v rámci ktorej takýto tovar Predávajúci zvyčajne naskladní. Dodacia lehota pre neskladový tovar závisí od času, kedy bude tovar dodaný Predávajúcemu jeho dodávateľom, a môže dôjsť k jej predĺženiu. O prípadnom predĺžení bude Kupujúci informovaný.

5.4 Prevzatie tovaru a jeho kontrola.

Kupujúci je povinný dodávaný tovar prevziať. V prípade osobného odberu je Kupujúci povinný prevziať tovar do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy bol Predávajúci informovaný, že tovar je pripravený na osobný odber. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, je povinný tovar ihneď skontrolovať, najmä či nemá zjavné vady, nie je poškodený alebo či nevykazuje známky poškodenia (napr. poškodený obal). Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, uplatňuje práva vyplývajúce z poškodenia tovaru počas prepravy u samotného dopravcu. Kupujúci ‑ Spotrebiteľ bezodkladne kontaktuje Predávajúceho, ktorého informuje o škode, aby Predávajúci mohol prípadne uplatniť svoje práva voči dopravcovi.

5.5 Náklady v prípade zmareného dodania tovaru.

V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho nebude tovar dodaný v dohodnutom termíne, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli, najmä náklady na uskladnenie a opätovné dodanie tovaru.

5.6 Riziko poškodenia tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho - Spotrebiteľa prevzatím tovaru. Na ostatných Kupujúcich prechádza nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru, resp. odovzdaním tovaru zo strany Predávajúceho prvému dopravcovi na prepravu tovaru na miesto určenia.

5.7 Odloženie alebo pozastavenie plnenia.

Ak Kupujúci nesplní, hoci len čiastočne, riadne a včas svoj dlh voči Predávajúcemu na základe akejkoľvek zmluvy uzavretej s Predávajúcim, má Predávajúci právo odložiť alebo pozastaviť plnenie z Kúpnej zmluvy. Predávajúci bude pokračovať v plnení alebo obnoví plnenie po tom, ako Kupujúci v celom rozsahu splní dlh Predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať voči Predávajúcemu z dôvodu odloženia alebo pozastavenia plnenia žiadne nároky. O odložení alebo pozastavení plnenia Predávajúci Kupujúceho vyrozumie.

VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena tovaru.

Ceny tovaru na e-shope sú uvedené v Eurách vrátane DPH a prípadných ďalších poplatkov, nezahŕňajú však náklady na dodanie ani montáž tovaru. Kupujúcemu registrovanému pod IČOm sa po prihlásení do zákazníckeho účtu budú ceny zobrazovať bez DPH. Ak cena tovaru nie je v e‑shope uvedená, ako aj v prípade nákupu mimo e-shopu bude cena oznámená priamo Kupujúcemu v odpovedi na Kupujúcim zaslanú otázku. Ak sa na tovar vzťahuje recyklačný poplatok, je už zahrnutý v konečnej cene tovaru. 

6.2 Spôsob platby.

Spôsoby platby, ktoré je Kupujúci oprávnený v e-shope zvoliť na zaplatenie ceny tovaru a nákladov na dodanie, sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho v časti Všetko o nákupe - Doprava a platba. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány technicky zaisťuje platobná brána ComGate prevádzkovaná spoločnosťou ComGate Payments, a.s., (https://www.comgate.cz/). V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa týchto platieb je preto potrebné, aby sa Kupujúci obrátil priamo na vyššie uvedeného prevádzkovateľa platobnej brány. Kupujúci – Spotrebiteľ sa môže obrátiť s otázkou alebo sťažnosťou tiež na Predávajúceho, ktorý sa s nimi následne obráti na prevádzkovateľa platobnej brány. V prípade nákupu mimo e-shopu sa Zmluvné strany dohodnú na spôsobe platby pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

6.3 Náklady na platbu. 

Náklady spojené s platbou znáša Kupujúci. Platba na dobierku je spoplatnená, výška poplatku je uvedená na stránkach Predávajúceho v časti Všetko o nákupe - Doprava a platba. V prípade iných spôsobov platby si Predávajúci žiadne poplatky za platbu neúčtuje. Tým nie je dotknutá možnosť vzniku povinnosti Kupujúceho uhradiť náklady spojené s platbou tretím stranám (napr. banke, poskytovateľovi kreditnej karty a pod.).

6.4 Výhrada vlastníctva.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení ceny tovaru a nákladov na jeho dodanie.

VII. VADNÉ PLNENIE, REKLAMÁCIE 

7.1 Reklamačný poriadok.

Práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia, ako aj podmienky a podrobnosti oznamovania vád (reklamácie), uplatňovania práv z vadného plnenia a vybavovania reklamácií sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je prílohou Obchodných podmienok a je k dispozícii tu.

VIII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

8.1 Predmet úpravy.

Ustanovenia tohto článku upravujú odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho aj Predávajúceho, najmä dôvody a formu odstúpenia, vrátenie plnenia a pod. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch podľa OZ a Kúpnej zmluvy, resp. Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, s výnimkou odstúpenia Kupujúceho ‑ Spotrebiteľa do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 OZ. Toto odstúpenie je upravené samostatne v čl. IX Obchodných podmienok.

8.2 Odstúpenie Kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v OZ alebo Kúpnej zmluve, resp. Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku.

8.3 Zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) aj bez udania dôvodu, avšak len do okamihu, kedy bude Predávajúcim informovaný o tom, že tovar bol odovzdaný na prepravu. Do uvedeného okamihu musí byť odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu doručené.

8.4 Odstúpenie Predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený až do okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci podstatným spôsobom poruší Kúpnu zmluvu, ako aj v ďalších prípadoch stanovených OZ, Kúpnou zmluvou, resp. Obchodnými podmienkami alebo Reklamačným poriadkom. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä (nie však výlučne) v prípade, že:

a) Kupujúci nezaplatí cenu Tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru v lehote splatnosti a  spôsobom uvedeným v Kúpnej zmluve;

b) Kupujúci neprevezme tovar v čase a spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve;

c) Tovar nie je možné dodať v primeranej lehote, aj keď je v e-shope uvedený ako dostupný na sklade (napr. ak bol tovar stiahnutý z obehu, prestal sa vyrábať, v prípade predĺženia alebo výpadku dodávok tovaru zo strany dodávateľov Predávajúceho alebo ak bola ponuka tovaru zo strany Predávajúceho pozastavená alebo ukončená a pod., bez ohľadu na to, že Predávajúci prípadne zatiaľ na túto skutočnosť nezareagoval zmenou informácie o dostupnosti tovaru);

d) Od uzavretia Kúpnej zmluvy došlo k významnej zmene ceny alebo nákladov na dodanie tovaru;

f) Kupujúci ani do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia žiadosti Predávajúceho podľa ods. 4.4 Obchodných podmienok nepotvrdí alebo nedoplní správnosť objednávky;

g) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo s prevzatím tovaru z predchádzajúcej Kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim;

h) Kupujúci je vedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie;

i) Ak Kupujúci uvedie v objednávke dodaciu adresu mimo územia Slovenska; pričom ak Kupujúci neuvedie dodaciu adresu odchýlnu od fakturačnej, potom sa za dodaciu adresu považuje fakturačná adresa;

8.5 Postup Kupujúceho pri odstúpení.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať Predávajúcemu v listinnej podobe

-           na adresu Expandeco - Pumpa, Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica,

-           alebo na adresu sídla Predávajúceho U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika,

alebo elektronicky na e-mailovú adresu info.sk@pumpa.eu, prípadne môže odstúpenie vykonať telefonicky na čísle +421 945 506 721. Kupujúci - Podnikateľ musí odstúpenie vykonať v písomnej forme. 

 8.6 Dôsledok odstúpenia.

Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán sa Kúpna zmluva ruší a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté na základe Kúpnej zmluvy.

8.7 Vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Kupujúci po odstúpení od Kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu vráti Predávajúcemu tovar, ktorý od neho na základe Kúpnej zmluvy obdržal. Kupujúci je povinný vrátiť tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva.  Kupujúci je povinný zabezpečiť vracaný tovar tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, avšak v prípadoch stanovených Reklamačným poriadkom môže Kupujúci uplatniť právo na náhradu nákladov. Predávajúci nie je povinný prevziať tovar zaslaný na dobierku a ak ho prevezme, má nárok na náhradu nákladov spojených s úhradou poplatku za dobierku.

8.8 Vrátenie peňažných prostriedkov Kupujúcemu.

Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy (cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu), a to bezhotovostne na účet, z ktorého peňažné prostriedky od Kupujúceho obdržal alebo ktorý mu Kupujúci na tento účel oznámi. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté finančné prostriedky pred tým, ako mu bude vracaný tovar zo strany Kupujúceho doručený. 

8.9 Povinnosť vrátiť darček alebo bonus poskytnutý ku nákupu.

Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu spolu s tovarom darček alebo akýkoľvek bonus, zmluva o poskytnutí darčeka alebo bonusu sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán zmluva o poskytnutí darčeka alebo bonusu zaniká a Kupujúci je povinný poskytnutý darček alebo bonus spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu. Ak Kupujúci nemôže vrátiť darček alebo bonus Predávajúcemu, je povinný nahradiť Predávajúcemu jeho hodnotu v peniazoch. Povinnosť Kupujúceho podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na poskytnuté darčeky alebo bonusy v hodnote do 5,- EUR.

IX. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM - SPOTREBITEĽOM PODĽA USTANOVENIA § 1829 OZ 

9.1 Samostatnosť úpravy.

Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok upravujú výlučne a v plnom rozsahu odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim - Spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu podľa ustanovenia § 1829 OZ.

9.2 Odstúpenie Kupujúceho - Spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci - Spotrebiteľ je v súlade s ustanovením § 1829 OZ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota je zachovaná, ak Kupujúci - Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou Obchodných podmienok. 

9.3 Nemožnosť odstúpenia.

Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch podľa ustanovenia § 1837 OZ. Vzhľadom na predmet činnosti Predávajúceho a sortiment výrobkov ponúkaných Predávajúcim ide najmä o prípady Kúpnych zmlúv na tovar, ktorý

a) bol upravený podľa želania Kupujúceho - Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

b) podlieha rýchlej skaze;

c) bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

d) bol dodaný v zapečatenom obale, z ktorého ho Kupujúci - Spotrebiteľ vybral, a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

9.4 Postup pri odstúpení.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 9.2 Obchodných podmienok môže Kupujúci - Spotrebiteľ zaslať v listinnej podobe

  • na adresu Expandeco - Pumpa, Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica,
  • alebo na adresu sídla Predávajúceho U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika, alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info.sk@pumpa.eu, prípadne ho môže vykonať telefonicky na čísle +421 945 506 721.

9.5 Dôsledok odstúpenia.

Odstúpením od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán sa Kúpna zmluva ruší a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté na základe Kúpnej zmluvy. 

9.6 Vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa ods. 9.2 Obchodných podmienok, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť vracaný tovar tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Kupujúci - Spotrebiteľ vráti tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, bez známok používania a nepoškodený. Ak tak neurobí, nezbavuje ho to práva na odstúpenie, ale Predávajúci má nárok na náhradu zníženej hodnoty tovaru, resp. na náhradu škody.

9.7 Náklady na vrátenie tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 9.2 Obchodných podmienok znáša Kupujúci - Spotrebiteľ všetky náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Predávajúci nie je povinný prevziať tovar zaslaný na dobierku, a ak tovar prevezme, má nárok na náhradu nákladov spojených s úhradou poplatku za dobierku. Ak tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou, odhadované náklady na jeho vrátenie sú =10,- EUR. Ak si Kupujúci - Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci vráti Kupujúcemu - Spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

9.8 Vrátenie prijatých peňažných prostriedkov Kupujúcemu - Spotrebiteľovi.

Predávajúci vráti Kupujúcemu - Spotrebiteľovi do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré Predávajúci prijal od Kupujúceho - Spotrebiteľa na základe Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom. Iným spôsobom vráti Predávajúci Kupujúcemu - Spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky len vtedy, ak s tým Kupujúci - Spotrebiteľ bude súhlasiť a ak mu tým nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - Spotrebiteľovi skôr, ako mu Kupujúci - Spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. 

9.9 Zníženie hodnoty tovaru.

Kupujúci - Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. 

9.10 Povinnosť vrátiť darček alebo bonus poskytnutý pri nákupe.

Ustanovenia ods. 8.9 Obchodných podmienok sa použijú aj v prípade odstúpenia Kupujúceho - Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy.

X. SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Súlad s právnymi predpismi.

Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb postupuje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

10.2 Zásady spracúvania.

Podrobnosti a informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.

XI. RIEŠENIE SPOROV 

11.1 Súdne riešenie sporov.

Na riešenie sporov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú z používania e-shopu a Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporov týkajúcich sa predzmluvných rokovaní, uzavretia Kúpnej zmluvy a jej platnosti), sú príslušné súdy Českej republiky. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia o súdnej právomoci pre spotrebiteľské zmluvy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. V prípade, že spor vznikne medzi PUMPA a Podnikateľom, je miestne príslušným na riešenie takéhoto sporu Mestský súd v Brne, ak má vec v prvom stupni riešiť okresný súd, alebo Krajský súd v Brne, ak má vec v prvom stupni riešiť krajský súd.

11.2 Mimosúdne riešenie sporov so Spotrebiteľom.

Ak vznikne medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom spor vyplývajúci z používania e-shopu alebo z Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je
Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Bajkalská 21/A, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
E-mail: adr@soi.cz
Webová stránka: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

XII. EVIDENCIA TRŽIEB

12.1 EET.

Podľa zákona č. 112/2016 Sb. (Zbierky zákonov ČR) o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Právny režim.

Všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z Kúpnej zmluvy (vrátane napr. právnych vzťahov z vadného plnenia alebo zo záruky za akosť), sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje. V prípade Spotrebiteľa sa prihliada na pravidlá, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľa, a to nielen v Občianskom zákonníku, ale aj podľa zákona č. 634/1992 Sb. (Zbierky zákonov ČR) o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení.

13.2 Kódexy správania.

Predávajúci informuje, že nie je povinný dodržiavať kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.

13.3 Zmeny Obchodných podmienok.

Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť Obchodné podmienky. Vzťahy, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zmeny Obchodných podmienok, sa však naďalej riadia Obchodnými podmienkami účinnými v deň vzniku týchto vzťahov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

13.4 Odkazy v Obchodných podmienkach.

Ak je odkaz v Obchodných podmienkach na iné ustanovenie Obchodných podmienok chybný, vzťahuje sa takýto odkaz na také ustanovenie Obchodných podmienok, ktoré najviac zodpovedá významu uvedeného odkazu. 

13.5 Dostupnosť v e-shope.

Obchodné podmienky vrátane ich príloh, Reklamačného poriadku a Zásad spracúvania osobných údajov sú zverejnené v e-shope.

13.6 Platnosť a účinnosť Obchodných podmienok.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 28.11.2022


PUMPA,a.s.
Predajca a prevádzkovateľ e-shopu 

Obchodné podmienky na stiahnutie, platné od 28.11.2022 (PDF , 1248 kB)

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na stiahnutie (PDF , 403 kB)