Zásady spracúvania osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA              

1.1. Čo tieto zásady upravujú?              

 Tieto zásady obsahujú informácie o rozsahu a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame v rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, najmä pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, pri prevádzke našich webových stránok a e-shopu, pri komunikácii s Vami atp. 

1.2. Kto je prevádzkovateľom mojich osobných údajov?              

 Vaše osobné údaje spracúvame my, obchodná spoločnosť PUMPA,a.s., so sídlom U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika, IČO 25518399, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne (Krajského soudu v Brně) pod spisovou značkou B 2555. Sme tiež prevádzkovateľom webových stránok www.pumpa.eu/sk a e shopu na týchto stránkach, dostupných tiež prostredníctvom webových stránok www.pumpapro.sk. Nižšie uvádzame naše kontaktné údaje: Telefón: +420 548 422 611                                                                         Telefón (zelená linka): 800 100 763                                           E-mail: obchod@pumpapro.skPredajňa v Brne (hlavný prevádzkareň) : U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika               Predajňa v Prahe: U Pekární 2, 102 00 Praha 10, Česká republika                                                          Ďalšie naše kontaktné údaje nájdete na e-shope v sekcii kontakty.  

1.3. Prečo spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli 

 • rokovať s Vami o uzavretí zmlúv, najmä Vám zasielať cenové kalkulácie na tovar a služby podľa Vami zadaných parametrov, vytvárať a spracúvať Vaše objednávky a zadania dopytu na tovar a služby, predkladať Vám cenové ponuky Vami žiadaného tovaru a služieb;
 • uzatvárať s Vami zmluvy;
 • dodávať Vám služby alebo tovar, ktoré si u nás objednáte;              
 • vystavovať Vám faktúry a iné doklady na dodaný tovar alebo poskytnuté služby;
 • rozpoznať Vaše platby ceny tovarov alebo služieb, nákladov na dopravu, prípadne iných úhrad;
 • riešiť Vaše prípadné reklamácie;
 • prevádzkovať a vylepšovať naše webové stránky a e-shop;
 • prevádzkovať Vaše zákaznícke účty, ak využijete možnosti registrácie na e-shope;
 • riešiť Vaše prípadné otázky alebo pripomienky k nami ponúkaným službám alebo tovaru;
 • riešiť Vaše prípadné sťažnosti na našu spoločnosť;
 • vymáhať naše práva z kúpnych alebo iných zmlúv, ktoré s Vami uzavrieme, ak Vy nesplníte svoje povinnosti voči nám z týchto zmlúv, napr. nezaplatíte cenu zakúpeného tovaru;
 • riešiť prípadné spory, či už súdne, alebo mimosúdne, ktoré medzi Vami a nami prípadne vzniknú z uzavretých zmlúv, pri používaní e-shopu alebo z iných dôvodov;
 • kontaktovať Vás za účelom marketingu, najmä Vám zasielať naše obchodné oznámenia (newslettere), najmä o nami ponúkaných službách alebo tovaru, novinkách v našom sortimente, zľavách, zaujímavých akciách a iných zaujímavostiach, týkajúcich sa činnosti našej spoločnosti (napr. veľtrhoch, výstavách);
 • vytvárať štatistiky o našej obchodnej činnosti, o návštevnosti našich stránok, prípadne o využívaní ďalších našich služieb;
 • propagovať našu spoločnosť a jej činnosť;
 • riadne viesť našu obchodnú administratívu a účtovníctvo a plniť naše daňové povinnosti;
 • archivovať našu dokumentáciu.              

1.4. Aké osobné údaje spracúvate?              

K vyššie uvedeným účelom spracúvame 
a) Vaše identifikačné údaje, najmä Vaše meno, priezvisko, akademické tituly, rodné číslo, dátum narodenia, vek, IČO, DIČ, adresu bydliska, adresu sídla (ak ste podnikajúcou fyzickou osobou), pozíciu v rámci právnickej osoby, ktorú prípadne zastupujete, pohlavie;
b) Vaše kontaktné údaje, najmä doručovaciu alebo inú kontaktnú adresu, ktorú nám poskytnete, telefónne číslo (pevná linka, mobil), e-mailovú adresu, fax;
c) Vaše platobné údaje, najmä číslo bankového účtu, číslo platobnej karty, variabilný symbol, prípadne aj špecifický symbol, poznámku odosielateľa alebo príjemcu, prípadne ďalšie údaje, ktoré uvediete v platbe;
d) údaje o Vašich objednávkach, najmä o Vami objednanom tovare alebo službách;
e) sieťové údaje, ktoré získavame pri Vašom prístupe na naše webové stránky a pri ich používaní, najmä Vašu IP adresu, MAC adresu zariadenia, prostredníctvom ktorého používate stránky, údaje o Vašom prístupe na stránky, aktivite na stránkach, dĺžke Vašej návštevy na stránkach, údaje o polohe zariadenia, prostredníctvom ktorého používate stránky;
f) Vaše prístupové údaje k zákazníckemu účtu v systéme;
g) pri návšteve priestorov našej spoločnosti Vašu podobu zachytenú na kamerových záznamoch, ktorými sú priestory našej spoločnosti snímané.              

1.5. A to spracúvate všetky moje osobné údaje na všetky Vami uvedené účely?              

Nie. Osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie údajov a ich účelového obmedzenia. To znamená, že Vaše osobné údaje spracúvame len na tie účely, na ktoré je to nevyhnutné, a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie daného účelu.   

1.6. Čo Vás oprávňuje ku spracúvaní mojich osobných údajov?              

Vaše osobné údaje spracúvame na základe dôvodov ustanovených právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR (celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v účinnom znení.  
 
Vaše osobné údaje v súlade s GDPR spracúvame vždy na základe niektorého z právnych dôvodov ustanovených v článku 6 GDPR. Týmito dôvodmi sú najmä:    
a) Vami udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;
b) nevyhnutnosť spracúvania Vašich osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy;
c) existencie nášho oprávneného záujmu na spracovanie Vašich osobných údajov;
d) nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov k plnení našich povinností.               

1.7. Aké sú Vaše oprávnené záujmy na spracúvanie mojich osobných údajov?              

Našimi oprávnenými záujmami na spracúvanie Vašich osobných údajov sú
a) prevádzkovanie a rozvíjanie našej podnikateľskej činnosti;
b) skvalitňovanie nami poskytovaných produktov a služieb;
c) prevádzkovanie našich webových stránok a e-shopu, zabezpečovanie a vylepšovanie ich funkčnosti; 
d) propagácia našej podnikateľskej činnosti, najmä potom nami ponúkaných služieb alebo tovaru, nami organizovaných akcií atp.;
e) vymáhanie našich právnych nárokov;
f) zabezpečovanie bezpečnosti našich webových stránok a e-shopu, ich užívateľov a ich zákazníckych účtov;              
g) ochrana nášho majetku, ochrana života, zdravia a majetku našich zamestnancov, obchodných partnerov, klientov, ako aj všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch našej spoločnosti;              

1.8. Ako dlho moje osobné údaje spracúvate?

To záleží na tom, na aký účel a z akého dôvodu konkrétny osobný údaj spracúvame. Táto doba sa s ohľadom na rozsah spracúvaných údajov a rozličnosť účelov spravidla nedá stanoviť presne. Preto je doba spracúvania Vašich osobných údajov vymedzená nižšie uvedenými kritériami.  
 
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu s ich spracúvaním, potom Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto súhlasu.  
 
V ostatných prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý ich spracúvame, vrátane následnej administrácie spojenej s ukončením spracúvania a výmazom osobných údajov.   
 
Ak odpadne jeden z dôvodov, na základe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje na určitý účelu, neznamená to automaticky našu povinnosť prestať s ich spracúvaním. Kým pre ich spracúvanie budeme mať aj iný dôvod (napr. zanikne náš oprávnený záujem na spracúvaní, ale spracúvanie Vašich osobných údajov bude stále nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť zmluvu uzavretú medzi nami alebo naše právne povinnosti), môžeme Vaše osobné údaje naďalej spracúvať až do tej doby, kým nám pre ich spracúvanie neodpadnú všetky právne dôvody. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov však už ďalej so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, na ktoré bol odvolaný súhlas pôvodne udelený, nepokračujeme.       

1.9. Ako získavate moje osobné údaje a komu ich odovzdávate?              

Spracúvame predovšetkým tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, a spracúvame ich predovšetkým my sami na naše účely. K získavaniu a ďalšiemu spracúvaniu niektorých osobných údajov využíváme tiež napr. súbry cookies. Podrobnosti o používání cookies sa dočítate tu (http://www.pumpa.eu/sk/informacie-o-webe/).
 
V určitých prípadoch však môže dôjsť k tomu, že Vaše osobné údaje obdržíme od tretích osôb alebo ich odovzdáme tretím osobám. Týmito osobami môžu byť najmä:

 • naši účtovníci a daňoví poradcovia,              
 • naši advokáti,              
 • naši obchodní partneri,              
 • naši IT správcovia, 
 • poskytovatelia dátových úložísk, 
 • naše dcérske (koncernové) spoločnosti, 
 • osoby, ktoré nám poskytujú marketingové a PR služby, 
 • osoby podieľajúce sa na spracúvaní objednávky, dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb a zaplatení ceny a nákladov za dodanie tovaru a poskytnutie služieb, t.j. naši dodávatelia platobných služieb (platobné brány) a naši dodávatelia prepravných a logistických služieb,
 • orgány verejnej moci (najmä súdy, úrady),
 • orgány činné v trestnom konaní (najmä polícia a štátne zastupiteľstvo).                

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z verejne prístupných zdrojov, akými sú napr. verejné registre (najmä obchodný register), živnostenský register, register úpadcov alebo kataster nehnuteľností. 

1.10. Musím Vám poskytnúť svoje osobné údaje?              

V niektorých prípadoch je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné preto, aby sme mohli dodržať svoje zmluvné alebo iné povinnosti, napĺňať naše oprávnené záujmy atp. Napríklad pre to, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a poskytnúť Vám služby alebo tovar, musíme poznať najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje. O tom, ktoré údaje je nutné poskytnúť, sa vás, ak je to možné, snažíme informovať vopred (napr. hviezdičkou vo formulároch na webových stránkach).  

II. PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV              

2.1. Ako získam informácie o spracovaní svojich osobných údajov?              

Na Vašu písomnú žiadosť Vám poskytneme informácie o rozsahu a podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. Vedľa tejto žiadosti môžete rovnakým spôsobom požiadať o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 
Na žiadosti odpovieme rovnakým spôsobom, akým ich podáte (tzn. buď v elektronickej, alebo listinnej podobe), ak nás v žiadosti nepožiadate o poskytnutie odpovede iným spôsobom.  
              
Ak požiadate o viac kópií Vašich osobných údajov v listinnej podobe, budeme Vám za každú kópiu nad rámec jednej účtovať administratívny poplatok vo výške 1,20 EUR. 

2.2. Čo môžem robiť, keď zistím chybu v mojich osobných údajoch, ktoré spracúvate?               

V takom prípade nám zašlite žiadosť o opravu Vašich osobných údajov, v ktorej uveďte, v čom chyba spočíva a aký je správny údaj. Ak je chyba v údajoch vedených vo Vašom zákazníckom účte, potom môžete túto chybu opraviť sami po prihlásení do svojho účtu, pokiaľ nejde o údaj, ktorý nejde zmeniť priamo po prihlásení sa do zákazníckeho účtu (k tomu viac v čl. IV).

2.3. Čo môžem robiť, keď zistím, že moje osobné údaje, ktoré spracúvate, sú neúplné?              

V takom prípade nám zašlite žiadosť o doplnenie Vašich osobných údajov, v ktorej uveďte, ako majú byť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame doplnené a na aký účel. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že ak nebude údaj, o ktorý budete chcieť doplniť už spracúvané osobné údaje, nevyhnutný na spracovanie na Vami požadovaný účel, nie sme povinní doplnenie údajov vykonať.  

2.4. Čo môžem robiť, keď zistím, že spracúvate moje osobné údaje vo väčšom rozsahu, než je nevyhnutné?              

Ako sme už uviedli vyššie, Vaše osobné údaje spracúvame len na tie účely, na ktoré je to nevyhnutné, a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie daného účelu. Ak by ste napriek tomu zistili, že na niektorý z účelov spracúvame viac Vašich osobných údajov, ako je potrebné, môžete nám zaslať písomnú žiadosť o obmedzenie spracovania. V žiadosti nás, prosíme, informujte o dôvodoch, pre ktoré sa domnievate, že spracúvame viac Vašich osobných údajov, ako je na daný účel nevyhnutné. Vašu žiadosť starostlivo preskúmame a ak ju vyhodnotíme ako dôvodnú, vykonáme opatrenia k obmedzeniu rozsahu spracovania.       

2.5. Čo môžem robiť, keď nechcem, aby ste ďalej uchovávali moje osobné údaje?              

V takom prípade nám zašlite písomnú žiadosť o výmaz Vašich osobných údajov. Žiadosť starostlivo preskúmame a ak ju vyhodnotíme ako dôvodnú, Vaše osobné údaje vymažeme. Dôvody, pre ktoré môžete žiadať vymazanie Vašich osobných údajov, nájdete v článku 17 GDPR. V určitých prípadoch však nemusíme Vašej inak dôvodnej žiadosti vyhovieť. O aké prípady sa jedná, nájdete tiež v článku 17 GDPR (napr. ak bude spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie).     

2.6. Môžem svoje osobné údaje, ktoré spracúvate, preniesť k inému prevádzkovateľovi? 

Na Vašu písomnú žiadosť Vám poskytneme Vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte, prípadne, ak nás o to požiadate, priamo ich poskytneme inému prevádzkovateľovi, ktorého na tento účel v žiadosti určíte. Zoberte však, prosíme, na vedomie, že toto právo sa vzťahuje iba k tým Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej medzi Vami a našou spoločnosťou, a to len ak ich spracúvame v automatizovanej podobe.    

2.7. Čo môžem robiť, keď sa mi nepáči, ako spracúvate moje osobné údaje?              

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracúvaniu písomne vzniesť námietku. V reakcii na Vašu námietku posúdime, či náš oprávnený záujem na takom spracúvaní trvá a či nad ním neprevažuje záujem na ochrane práv a slobôd fyzických osôb. Ak vyhodnotíme Vašu námietku ako odôvodnenú, prestaneme so spracúvaním Vašich osobných údajov, voči ktorému ste vzniesli námietku.  
 
Dozorným úradom v oblasti spracúvania osobných údajov, ku ktorému je možné podávať sťažnosti proti spracúvaniu osobných údajov, je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

III. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV              

3.1. Kedy potrebujete môj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov?

Udelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných vyžadujeme iba v tých prípadoch, keď nemôžeme Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať na základe žiadneho iného právneho dôvodu. Váš súhlas preto žiadame len vo výnimočných prípadoch, napr. na marketingové účely alebo na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookies, s výjimkou tých, bez ktorých by naše webové stránky nemohli správne fungovať.

3.2. Musím Vám súhlas udeliť?              

Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie súhlasu najmä nie je podmienkou pre poskytovanie iných služieb.

3.3. Ako môžem odvolať udelený súhlas?              

 Ak chcete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, zašlite na tento účel e-mail prípadne list na vyššie uvedené kontaktné údaje. Súhlas udelený na účely zasielania newsletterov (obchodných oznámení) je možné odvolať taktiež kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa z odberu obchodných oznámení. Tento odkaz sa nachádza v každom e-maily s obchodným oznámením. Odvolať súhlas s použitím súborov cookies môžete kedykoľvek prostredníctvom nastavenia cookies priamo na našich webových stránkach (https://www.pumpa.eu/sk/informacie-o-webe/). 

3.4. Môžu mi byť obchodné oznámenia zasielať aj bez toho, aby som udelil súhlas?              

Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu v súvislosti predajom nami ponúkaných produktov alebo poskytnutím našich služieb, môžeme Vám v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z. z.) zasielať na túto e-mailovú adresu nevyžiadanú elektronickú poštu aj bez toho, aby ste nám k tomu udelili súhlas. V takom prípade spracúvame Vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného záujmu. Tým je náš záujem na propagácii našej podnikateľskej činnosti, najmä potom nami ponúkaného tovaru a služieb, zľavových akcií alebo iných akcií súvisiacich s našou spoločnosťou.     
 
Proti tomuto spracúvaniu však môžete vzniesť námietku (k právu vzniesť námietku bližšie pozri ods. 2.7.). Zároveň máte v každej takejto elektronickej pošte možnosť kliknutím na príslušný odkaz bezplatne odmietnuť takéto používanie Vašej e-mailovej adresy. Ak obdržíme Vašu námietku alebo takéto používanie Vašej e-mailovej adresy odmietnete kliknutím na príslušný odkaz, nebudeme Vám už nevyžiadanú elektronickú poštu na danú e-mailovú adresu zasielať.   

IV. REGISTRÁCIA, ZÁKAZNÍCKY ÚČET              

4.1. Ako si vytvorím zákaznícky účet?               

Zákaznícky účet získate registráciou na našich webových stránkach. Za účelom registrácie je nutné, aby ste vyplnili a odoslali registračný formulár. Údaje, ktoré sú označené hviezdičkou, musia byť v registračnom formulári vyplnené, aby mohla byť registrácia vykonaná a aby zákaznícky účet mohol slúžiť svojmu účelu. 

4.2. Ako sa prihlásim k zákazníckemu účtu?

K zákazníckemu účtu sa budete prihlasovať prostredníctvom prihlasovacieho mena a Vami zvoleného hesla.   

4.3. Aké opatrenia je nutné dodržiavať pre zabezpečenie zákazníckeho účtu?              

V zákazníckom účte sú zhromažďované Vaše osobné údaje. Je teda nevyhnutné, aby ste si uvedomovali riziká vyplývajúce z možného neoprávneného prístupu tretích osôb k Vášmu zákazníckemu účtu, najmä potom riziká spojené s možným zneužitím Vášho zákazníckeho účtu a osobných údajov v ňom uchovávaných.    
 
Ako prevádzkovateľ webových stránok a e-shopu www.pumpa.eu zaisťujeme v medziach našich možností čo najvyššiu mieru ich zabezpečenia, a teda aj zabezpečenia Vašich zákazníckych účtov a Vašich osobných údajov v nich uchovávaných. Avšak bez toho, aby ste takisto aj Vy prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie Vašich zákazníckych účtov a Vašich osobných údajov, je akákoľvek snaha o zabezpečenie z našej strany zbytočná.    
 
V prvom rade je nutné, aby ste svoje prihlasovacie údaje k zákazníckemu účtu, najmä potom Vaše heslo, nikomu nedávajte.  
 
Pri voľbe hesla je nevyhnutné pamätať na to, že slabé (jednoduché) heslá môžu byť ľahko prelomené tretími osobami (hackermi), či už pomocou špecializovaných nástrojov na odhalenie hesla, alebo jednoducho obyčajným odhadnutím alebo tipom. Preto je kľúčové, aby ste zvolili dostatočne silné (zložité) heslo, ktoré nemôže byť ľahko tretími osobami prelomené. Vaše heslo musí spĺňať požiadavky uvedené v registračnom formulári. Systém neumožní nastavenie hesla, ktoré tieto požiadavky nespĺňa.   
 
Ďalej je nutné, aby ste sa vždy ihneď potom, ako prácu so zákazníckym účtom ukončíte, zo svojho zákazníckeho účtu odhlásili. V opačnom prípade umožňujete, aby tretia osoba, ktorá sa dostane k počítaču, na ktorom ste so zákazníckym účtom pracovali, ľahko zneužila Váš zákaznícky účet a Vaše osobné údaje.   
 
Prosíme Vás preto, aby ste dodržiavali všetky potrebné opatrenia pre zabezpečenie svojich zákazníckych účtov a Vašich osobných údajov v nich uchovávaných. Vyššie uvedené príklady Vám môžu byť vodítkom, nejedná sa však o vyčerpávajúci zoznam opatrení, ktoré by ste mali dodržiavať. 
 
Pamätajte, prosíme, na to, že zodpovednosť za zneužitie Vašich zákazníckych účtov alebo údajov v nich uchovávaných, ku ktorému dôjde Vašej chybou, si ponesiete sami. 

4.4. Ako môžem zmeniť údaje vo svojom zákazníckom účte?

Pokiaľ ste sa zaregistrovali pod IČO, môžete po prihlásení sa do zákazníckeho účtu zmeniť priamo iba svoje heslo. Pre zmenu ostatných údajov kontaktujte nášho obchodníka, ktorý Vám bol pridelený. Pokiaľ ste sa zaregistrovali bez uvedenia IČO, potom môžete údaje uvedené v zákazníckom účte meniť priamo po prihlásení sa do zákazníckeho účtu.

4.5. Ako môžem zrušiť svoj zákaznícky účet?              

Na Vašu písomnú žiadosť Váš zákaznícky účet bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti zrušíme. Žiadosť nám zašlite elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu obchod@pumpapro.sk, poprípade listom na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika. 

4.6. Môžete aj bez žiadosti zrušiť môj zákaznícky účet?              

Áno, Váš zákaznícky účet môžeme zrušiť aj sami, bez Vašej žiadosti, iba však v prípade, že: 
a) sa neprihlásite sa do zákazníckeho účtu po dobu dlhšiu ako 12 (dvanásť) mesiacov;
b) dostatočne nezabezpečíte svoj zákaznícky účet, porušíte svoje povinnosti zo zmluvy s našou spoločnosťou vrátane obchodných podmienok a týchto Zásad spracúvania osobných údajov, najmä potom vtedy, ak porušíte povinnosti vo vzťahu k bezpečnosti zákazníckeho účtu a ochrane osobných údajov v ňom uchovávaných.                 

V . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA              

5.1. Môžu sa tieto zásady meniť? A kde nájdem ich aktuálnu verziu?              

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov môžu byť z našej strany menené. V aktuálnom znení ich nájdete vždy na našich webových stránkach. 

5.2. Ak sa vyžaduje písomná forma, znamená to aj e-mail?              

Áno, ak požadujú tieto Zásady spracúvania osobných údajov, aby bol nejaký úkon urobený v písomnej forme, je možné ho urobiť aj e-mailom. 

5.3. Od kedy sa tieto Zásady spracúvania osobných údajov použijú?              

Zásady spracúvania osobných údajov v tomto znení sa uplatňujú od 8.8.2022. 

 
PUMPA,a.s.

Zásady spracúvania osobných údajov na stiahnutie, platné od 8.8.2022 (PDF , 825 kB)