Inštalácia domácej vodárne

Vodáreň je nutné umiestniť čo najbližšie k vodnému zdroju. Je vždy na prospech každého čerpacieho zariadenia vyhnúť sa dlhému a členitému saciemu potrubiu, pretože pomery na sacej strane v najvyššej miere ovplyvňujú hospodárnu a spoľahlivú prevádzku čerpadla. Vzhľadom na to, že určiť presne saciu výšku čerpadiel je zložité, sú v tabuľke pre zvislé vzdialenosti medzi hladinou vody v studni a vodorovnou rovinou prechádzajúcou stredom čerpadla uvedené max. dĺžky sacieho potrubia.

Nevyhnutné inštalovať tieto prístroje (platí iba pre 3f zariadenia)
Elektromotor čerpadla je nevyhnutné chrániť pred skratom a preťažením vhodným ochranným prvkom, ktorý pri poruche vypne viazane všetky pracovné vodiče. Nastavenie ochranného prvku pred preťažením musí byť podľa menovitého prúdu elektromotora, ktorý je uvedený na štítku čerpadla.

Usadenie vodárne

Vodáreň musí byť pevne pripojená k základu tak, aby hriadeľ rotora čerpadla bol v horizontálnej polohe. Nesprávne ukotvenie môže zapríčiniť vibrácie a zvýšenie hluku. Okolo vodárne nechávajte voľný priestor na vetranie motora, ľahké prevedenie kontroly a údržby.
Potrubie musí byť uložené v nezámrznej hĺbke. S ohľadom na prípadnú demontáž je vhodné spojenie zvislej časti potrubia s potrubím uloženým v zemi rozoberateľným prírubovým spojom v studni.

  1. Sací kôš so spätnou klapkou
  2. Rozoberateľný prírubový spoj
  3. Domáca vodáreň
  4. Výtlačný posúvač
  5. Spotrebiče vody

Orientačná tabuľka maximálnej veľkosti vodorovnej vzdialenosti Ls (pozri obrázok):

 Hs (m) 1 2 3 4 5 6  8

 Ls max (m)

DN 25 (G1")

 30 25 20 15 10 -  

 Ls max (m)

DN 32 (G 5/4")

 40 35 30 25 18 10 5  

Uvedené max. dĺžky sú určené pre obvyklý sací rad vybavený sacím košom a dvomi oblúkmi príslušnej veľkosti.

Montáž sacieho potrubia

Vyžaduje obzvlášť veľkú starostlivosť, sacie potrubie musí byť uložené tak, aby sa ťažoba potrubia alebo inej deformačnej sily neprenášala na čerpadlo. Potrubie je nutné pred montážou riadne očistiť a odstrániť zvyšky nečistôt. Predovšetkým je potrebné starostlivo odstrániť z potrubia kovové triesky, aby nespôsobili poškodenie čerpadla. Sacie potrubie musí byť starostlivo zmontované a utesnené, aby sa netesnosťami neprisával vzduch, ktorý spôsobuje znižovanie výkonu čerpadla, prípadne aj zlyhanie prevádzky. Sacie potrubie musí byť spádované so stúpaním od studne k čerpadlu. Koniec potrubia v studni je nutné opatriť sacím košom so spätnou klapkou, ktorý musí byť minimálne 300 mm nad dnom studne, aby s nasávanou vodou nebol strhávaný piesok a kal. Sací kôš musí byť aj pri najnižšom stave vody stále ponorený minimálne 300 mm pod hladinou. Potrubie musí byť uložené v nezámrznej hĺbke.

Montáž výtlačného potrubia

Potrubie sa starostlivo očistí podobne ako sacie. Za vodárňou musí byť namontovaný uzatvárací ventil, ktorým je možné pri oprave uzavrieť výtlak z vodárne do rozvodnej siete a prípadne odvodniť výtlačné potrubie.

Elektrické pripojenie

Jednofázové zariadenie sa pripája vidlicou k jednofázovej sieti s istením max. 16A. Je nutné sa však presvedčiť, či napätie na štítku elektromotora súhlasí s napätím siete.

Vodárne s napájaním 230V

Elektrické príslušenstvo vodárne je už správne zapojené. Motory jednofázových vodární sú vybavené kondenzátorom pripojeným k svorkám a zabudovanou tepelnou ochranou proti preťaženiu. Elektrická montáž spočíva v zasunutí vidlice do sieťovej zásuvky, ktorej uzemňovací kolík je správne zapojený!
Po dlhšom uskladnení sa stáva, že konzervačný prostriedok stuhne a potom musí byť hriadeľ pretočený ručne, aby sa čerpadlo rozbehlo. Pretočenie je možné skrutkovačom vďaka otvoru v kryte ventilátora. Čerpadlo je nutné zavodniť tak, že sa vyskrutkuje zátka čerpadla a plniacim otvorom sa nalieva voda do čerpadla tak dlho, až je čerpadlo vrátane sacieho poriadku úplne zaplnené. Potom zátku opäť zaskrutkujeme. Bez naplnenia vodou sa nesmie čerpadlo spustiť, pretože by sa mohlo zadrieť. Po naplnení skontrolujte smer otáčania. Krátkodobo pripojte napájanie a skontrolujte, či smer otáčania zodpovedá šípke na telese čerpadla (motora). V prípade, že sa motor nerozbehne a nevydáva žiadny zvuk, je porucha v prívode el. energie.

Uvedenie vodárne do prevádzky

Po vykonaní úkonov popísaných v príprave uvedieme vodáreň do prevádzky. Vodáreň spustíme pripojením napájacieho napätia. Čerpadlo začne čerpať vodu do nádoby a výtlačného potrubia. Tlak sa postupne zvyšuje, až dosiahne vypínaciu hodnotu a tlakový spínač vypne samočinne elektromotor.

Prevádzka samočinnej domácej vodárne

V prevádzke pracuje vodáreň úplne samočinne. Doporučujeme ale pravidelnú vizuálnu a sluchovú kontrolu (raz týždenne) frekvencie spínania vodárne, stavu elektrických častí a káblov, tesností potrubia a ďalších častí vodárne. Pozornosť je tiež potrebné venovať neobvyklým zvukovým prejavom, prípadne zápachu po spálenine, ktorý by mohol signalizovať poškodenie izolácie elektrických častí.

  • Počas montáže musí byť zariadenie vždy odpojené od zdroja elektrickej energie.
  • Pred použitím zariadenia z dôvodu bezpečnosti skontrolujte a uistite sa, že napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené. Je zakázané používať vodáreň pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
  • Počas prevádzky je nutné udržiavať zariadenie v suchom a dobre vetranom prostredí.
  • Piesok a kamene v nasávanej vode môžu prístroj rýchlo opotrebiť a znížiť jeho výkon.

Príklad inštalácie domácej vodárne

Pokiaľ ešte len vyberáte domácu vodáreň, prečítajte si náš článok o výbere domácej vodárne.