Reklamačný poriadok

PUMPA,a.s., IČO 25518399, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika

OBSAH

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA RIADNE PLNENIE
A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
III. PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIA PREDÁVAJÚCEHO
A. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA
C. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
IV. REKLAMÁCIA TOVARU (OZNÁMENIE VADY)
A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH
B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM
C. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA
V. POSTUP PRI REKLAMÁCII A VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE
VI. ZÁRUKA ZA AKOSŤ
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Definícia pojmov.

Reklamačný poriadok používa pojmy s nasledujúcim významom:

OZ, Občiansky zákonník  Zákon č. 89/2012 Sb. (Zbierky zákonov ČR), občiansky zákonník v účinnom znení. 
Obchodné podmienky  Obchodné podmienkyv účinnom znení.
Reklamačný poriadok Tento reklamačný poriadok spoločnosti PUMPA,a.s. v účinnom znení.
PUMPA, predávajúci Spoločnosť PUMPA,a.s. , IČO 25518399, so sídlom U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou B 2555. 
e-shop Internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.pumpa.eu, dostupný aj prostredníctvom webovej stránky www.pumpapro.sk. 
Kupujúci Osoba, ktorá si objednáva tovar a uzatvára tak s Predávajúcim Kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo iná osoba, najmä Podnikateľ.
Podnikateľ Osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu v súvislosti s touto činnosťou. Ak osoba pri registrácii alebo pri uzatváraní Kúpnej zmluvy uvedie svoje identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo, uplatnia sa pravidlá uvedené v Obchodných podmienkach pre Podnikateľa, pokiaľ osoba nepreukáže, že koná bez súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti. Pravidlá pre Podnikateľa platia aj vtedy, ak v mene Podnikateľa alebo na jeho účet koná iná osoba.
Spotrebiteľ  Osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo voči nemu inak koná.
Zmluvné strany Predávajúci a Kupujúci spoločne.
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 

1.2 Predmet Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia z Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj podmienky oznamovania vád (reklamácií), uplatňovania práv z vadného plnenia a postup pri vybavovaní reklamácie.

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA RIADNE PLNENIE 

A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

2.1 Riadne plnenie Predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho bez vád, t. j. že zodpovedá dohodnutej akosti, dohodnutému vyhotoveniu a je dodaný v dohodnutom množstve. Ak neboli akosť a vyhotovenie tovaru dohodnuté, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar je vhodný na účel zrejmý z Kúpnej zmluvy, a ak takýto účel nie je zrejmý, tak na obvyklý účel. 

2.2 Výnimky zo zodpovednosti Predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť 
a) za vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo o ktorých musel pri vynaložení bežnej starostlivosti vedieť už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy;
b) za vady, ktoré Kupujúci sám spôsobil najmä nesprávnou manipuláciou s tovarom alebo nesprávnou montážou tovaru, ak montáž nevykonal Predávajúci, použitím tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach;
c) za vady, pre ktoré bola s Kupujúcim dohodnutá nižšia cena tovaru;
d) pri použitom tovare za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí Kupujúcim;
e) v prípadoch vyplývajúcich z povahy tovaru (napr. pri spotrebe tovaru určeného na jedno použitie atď.). 

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

2.3 Riadne plnenie Predávajúceho.

Predávajúci nad rámec ods. 2.1  zodpovedá Kupujúcemu, ktorý nie je Podnikateľom, za to, že tovar je pri prevzatí bez vád a že najmä
a) má vlastnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na reklamu Predávajúceho alebo výrobcu,
b) je vhodný na účel, ktorý uvádza Predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) tovar zodpovedá svojou akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

2.4 Predpoklad existencie vady pri prevzatí tovaru.

Ak Kupujúci nie je Podnikateľom, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ak sa vada prejaví do 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia tovaru.

2.5 Potvrdenie o právach z vadného plnenia.

Ak o to Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, požiada, Predávajúci mu písomne potvrdí, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

III. PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIA PREDÁVAJÚCEHO 

A. USTANOVENIE VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

3.1 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácie).

Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho právo na:
a) odstránenie vady opravou tovaru, dodaním nového tovaru bez vád, výmenou súčasti tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 
c) odstúpenie od Kúpnej zmluvy; náležitosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú bližšie uvedené v Obchodných podmienkach.
Na uplatnenie jednotlivých nárokov sa vzťahujú nižšie uvedené pravidlá.

3.2 Oprava a výmena.

Ak má tovar vady, má Kupujíci v prvom rade právo požadovať opravu tovaru alebo dodanie nového tovaru (výmenu) a ak sa vada týka len časti tovaru, potom tiež výmenu len tejto vadnej súčasti tovaru. Dodanie nového tovaru bez vád však môže Kupujúci požadovať len vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (nie napr. vtedy, ak je možné tovar ľahko a rýchlo opraviť alebo vymeniť jeho súčasť). Ak však Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (t. j. po tom, čo bola rovnaká vada predtým aspoň dvakrát opravovaná) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3), má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo jeho súčasti alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.3 Doplnenie chýbajúceho tovaru.

Ak Predávajúci nedodal všetko, čo mal, má Kupujúci právo požadovať, aby Predávajúci doplnil, čo chýba.

3.4 Zľava z kúpnej ceny.

Ak neuplatní iné právo, môže Kupujúci uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Rovnako má Kupujúci právo uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak uplatnil právo na odstránenie vady, ale Predávajúci nemôže vadu odstrániť, nezabezpečí nápravu v primeranej lehote alebo ak by zabezpečenie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. 

3.5 Tovar predávaný z dôvodu vady za nižšiu cenu alebo použitý tovar.

Ak sa vada týka tovaru predávaného za nižšiu cenu (z dôvodu inej vady, ktorú mal tovar už pri kúpe) alebo použitého tovaru, Kupujúci nemá právo na výmenu tovaru. Namiesto toho má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA 

3.6 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácií) v prípade podstatného porušenia Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu riadne a včas, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho, ktoré je podstatným porušením Kúpnej zmluvy, právo na:
a) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) odstránenie vady opravou tovaru,
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 
d) odstúpenie od Kúpnej zmluvy; náležitosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú podrobnejšie uvedené v Obchodných podmienkach.

3.7 Práva z vadného plnenia (spôsob riešenia reklamácií) v prípade nepodstatného porušenia Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu riadne a včas, má v prípade vadného plnenia Predávajúceho, ktoré nie je podstatným porušením Kúpnej zmluvy, právo na:
a) odstránenie vady, 
b) primeranú zľavu z ceny tovaru. 

3.8 Chýbajúce alebo oneskorené uplatnenie práva z vadného plnenia, ktoré predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi  vadu tovaru, ktorá predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy, ale súčasne s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom si nezvolí konkrétne právo (spôsob vybavenia reklamácie), môže v takom prípade uplatniť len práva z vadného plnenia, ktoré nepredstavujú podstatné porušenie zmluvy. 

3.9 Chýbajúce alebo oneskorené uplatnenie práva z vadného plnenia, ktoré predstavuje nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci - Podnikateľ oznámi vadu tovaru, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy, ale súčasne s oznámením vady Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení si nezvolí konkrétne právo (spôsob vybavenia reklamácie), je Predávajúci oprávnený podľa vlastného výberu dodať chýbajúci tovar alebo odstrániť vadu tovaru opravou alebo výmenou za nový tovar. Predávajúci však svojou voľbou nesmie spôsobiť Kupujúcemu neprimerané náklady. 

C. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

3.10 Nemožnosť uplatnenia práva na dodanie nového tovaru a odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže uplatniť právo na dodanie nového tovaru (výmenu), ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy v dôsledku vadného plnenia Predávajúceho, ak tovar nemôže byť vrátený v stave, v akom ho prevzal. Toto neplatí,
a) ak sa stav tovaru zmenil v dôsledku jeho kontroly na účely zistenia vady tovaru,
b) ak Kupujúci používal tovar ešte pred zistením vady,
c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ak Kupujúci predal vadný tovar ešte pred zistením vady, ak ho spotreboval alebo ak ho pri bežnom, používaní pozmenil; ak sa tak stalo len čiastočne, Kupujúci vráti Predávajúcemu to, čo ešte môže z tovaru vrátiť, a nahradí Predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z používania tovaru prospech.

IV. REKLAMÁCIE TOVARU (OZNÁMENIE VADY) 

A. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKÝCH KUPUJÚCICH 

4.1 Oznámenie vady (reklamácia).

Kupujúci je povinný oznámiť vadu tovaru Predávajúcemu riadne a včas. V rámci oznámenia vád tovaru je Kupujúci povinný popísať všetky reklamované vady tovaru a ich prejavy, Kupujúci berie na vedomie, že ak neuvedie popis reklamovaných vád tovaru a spôsob, akým sa tieto vady prejavujú, nemôže Predávajúci pristúpiť k vybaveniu reklamácie vo vzťahu k týmto reklamovaným vadám a takéto oznámenie nebude považované za riadne oznámenie (reklamáciu) vady.  Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby v oznámení vád (reklamácií) uviedol svoje kontaktné údaje (vrátane prípadného čísla bankového účtu pre prípad vrátenia peňazí). Kupujúcemu sa odporúča priložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru (faktúru), aby sa uľahčilo vybavenie reklamácie. Kupujúci môže zaslať Predávajúcemu oznámenie vady (reklamáciu) 
- v elektronickej forme na e-mailovú adresu obchod@pumpa.cz alebo
- v papierovej forme na adresu PUMPA,a.s., U Svitavy 1, 618 00 Brno, 
alebo môže tak urobiť a odovzdať ho Predávajúcemu osobne v predajni alebo servisnom stredisku Predávajúceho.

4.2 Voľba práva z vadného plnenia (spôsob vybavenia reklamácie).

Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia (t. j. konkrétny spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Predávajúceho. To však neplatí, ak Kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. 

B. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE PODNIKATEĽOM 

4.3 Uplatnenie práv z vadného plnenia, lehota na oznámenie vád (reklamácie).

Kupujúci, ktorý nie je Podnikateľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z prípadnej záruky za akosť.

C. USTANOVENIA VÝLUČNE PRE KUPUJÚCEHO - PODNIKATEĽA 

4.4 Uplatnenie práv z vadného plnenia.

Kupujúci - Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady len vtedy, ak bol tovar vadný už pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho - Podnikateľa, aj keď sa vada prejavila neskôr. 

4.5 Písomná forma reklamácie.

Kupujúci - Podnikateľ je povinný oznámiť Predávajúcemu vadu písomne, a to v listinnej alebo elektronickej podobe. K reklamáciám podaným inou formou nemusí Predávajúci prihliadať a v takom prípade sa nepovažujú za riadne oznámenie vady. 

4.6 Lehota na oznámenie vady (reklamácie).

Kupujúci - Podnikateľ je povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke tovaru a dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak ide o skrytú vadu, Kupujúci - Podnikateľ je povinný ju oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri vynaložení dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 2 (dvoch) rokov od dodania tovaru.

4.7 Vylúčenie ustanovenia § 2108 OZ.

Kupujúci - Podnikateľ nemôže uplatniť právo podľa ustanovenia § 2108 OZ. 

V. POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

Súčasne s oznámením vady alebo bezodkladne po ňom je Kupujúci v prípade uplatnenia práva na odstránenie vady tovaru (s výnimkou doručenia chýbajúceho tovaru) alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy povinný doručiť vadný tovar Predávajúcemu, a to osobne alebo prostredníctvom dopravcu,. Kupujúci môže tovar doručiť aj do ktorejkoľvek predajne Predávajúceho (predajňa v Brne, predajňa v Prahe, pozri ods. 1.3 obchodných podmienok), avšak v záujme urýchlenia vybavenia reklamácie Predávajúci odporúča doručiť tovar na adresu PUMPA,a. s., U Svitavy 1, 618 00 Brno, Česká republika. V prípade zaslania vadného tovaru prostredníctvom dopravcu je Kupujúci povinný zabezpečiť tovar tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. 

5.2 Lehota na vybavenie reklamácie.

Reklamáciu Kupujúceho - Spotrebiteľa vybaví Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci - Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote s ohľadom na povahu tovaru alebo vady. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Reklamáciu Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, vybaví Predávajúci v lehote primeranej povahe reklamovaného tovaru a obsahu reklamácie. 

5.3 Spolupráca Kupujúceho.

Pre riadne vybavenie reklamácie je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť, najmä umožniť Predávajúcemu prehliadku reklamovaného tovaru, poskytnúť Predávajúcemu všetky potrebné informácie, prípadne poskytnúť doklady potrebné na vybavenie reklamácie a pod. Pokiaľ túto súčinnosť neposkytne, Predávajúci ho k tomu bez zbytočného odkladu vyzve. Lehota pre vybavenie reklamácie sa bez ďalšieho predlžuje o dobu, počas ktorej je kupujúci v omeškaní s poskytnutím súčinnosti potrebnej pre vybavenie reklamácie. Reklamácia je vybavená okamihom, keď Predávajúci zašle Kupujúcemu oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

5.4 Náklady na reklamáciu.

Ak je reklamácia oprávnená, má Kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov vynaložených pri uplatnení svojho práva. 

5.5 Prevzatie opraveného tovaru po vybavení reklamácie.

Ak bola vada tovaru odstránená jeho opravou a ak si Kupujúci (ak bol dohodnutý osobný odber tovaru) nevyzdvihne opravený tovar do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď mu bolo oznámené vybavenie reklamácie, alebo ak sa mu v tejto lehote nepodarí tovar doručiť z dôvodov na jeho strane (ak bolo dohodnuté doručenie prepravcom), má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru za každý deň omeškania s vyzdvihnutím (prevzatím) tovaru. Predávajúci je oprávnený po tom, ako Kupujúceho upozorní a poskytne mu primeranú náhradnú lehotu na prevzatie tovaru, predať tovar vhodným spôsobom na náklady Kupujúceho. Výťažok z predaja sa vyplatí Kupujúcemu, ale Predávajúci si môže odpočítať náklady na uskladnenie tovaru a primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s predajom.

5.6 Potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa.

Predávajúci po prijatí reklamácie vydá (doručí) Kupujúcemu - Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci - Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci - Spotrebiteľ požaduje. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o  doručiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi ihneď a ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.7 Potvrdenie o vybavení reklamácie.

Po vybavení reklamácie Predávajúci vydá (doručí) Kupujúcemu   Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátanie potvrdenia o oprave a jej dobe trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

5.8 Vybavenie reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy.

Ak Kupujúci – Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho - Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.9 Vybavenie reklamácie Kupujúceho - Spotrebiteľa uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy.

Ak Kupujúci – Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci - Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia lehota pre oznámenie vady (reklamáciu) nebeží. Predávajúci je povinný Kupujúcemu - Spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VI. ZÁRUKA ZA AKOSŤ 

6.1 Poskytnutie záruky za akosť.

Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu na tovar záruku za akosť, zaväzuje sa, že tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť nie je poskytovaná zo zákona. Predávajúci poskytuje záruku za akosť najmä vtedy, ak je tovar v e-shope označený údajom o záruke (napr. "predĺžená záruka") alebo ak je k tovaru priložený záručný list, a to aj v prípade, že Predávajúci nie je v záručnom liste uvedený alebo záručný list nie je zo strany Predávajúceho potvrdený. 

6.2 Vzťah záruky za akosť k zodpovednosti

Predávajúceho za vadné plnenie. Bez ohľadu na to, či je záruka za akosť poskytnutá alebo nie, práva Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie tým nie sú dotknuté. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci predáva aj tovar vyrobený alebo dodaný Predávajúcemu tretími osobami. K tomuto tovaru môžu byť priložené záručné listy alebo iné dokumenty obsahujúce záručné podmienky vyhotovené tretími osobami a Predávajúci nemá v zásade žiadnu možnosť ovplyvniť tieto záručné podmienky. Záručné podmienky, kdekoľvek sú uvedené, sa však vždy vzťahujú len na záruku za akosť, a nie na zodpovednosť Predávajúceho za vadné plnenie vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov, a preto túto zodpovednosť neobmedzujú. Ak je poskytnutá záruka za akosť, ale podľa záručných podmienok z nej v danom prípade nevznikajú Kupujúcemu žiadne práva nad rámec zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie, alebo ak je rozsah záruky dokonca v danom prípade užší ako rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vady, potom sa na záručné podmienky v danom prípade neprihliada a rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov tým nie je nijako dotknutý. 

6.3 Záruka za akosť.

Ak Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka (záručná vada), v záručnej dobe, ktorá je spravidla uvedená v záručnom liste, na obale alebo v e-shope. Toto právo môže podliehať ďalším (záručným) podmienkam, ktoré sú zvyčajne uvedené tiež v záručnom liste, na obale tovaru alebo v e shope.

6.4 Záručné podmienky.

Rozsah záručných vád, práva Kupujúceho zo záručných vád, podmienky uplatnenia práv zo záručných vád a ďalšie záručné podmienky sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku, v záručnom liste alebo iných dokladoch dodaných s tovarom, na obale tovaru alebo v e-shope. Ak je v záručných podmienkach uvedených v záručnom liste alebo iných dokumentoch dodaných s tovarom, na obale tovaru alebo v e-shope uvedené niečo iné ako v Reklamačnom poriadku, majú v príslušnom rozsahu tieto záručné podmienky prednosť pred ustanoveniami Reklamačného poriadku.

6.5 Práva zo záruky za akosť.

V rámci záruky za akosť má Kupujúci právo na odstránenie záručnej vady opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Ustanovenia článku III Reklamačného poriadku sa v prípade záručných vád neuplatňujú.

6.6 Forma oznámenia záručných chýb.

Záručnú vadu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu písomne, a to v listinnej alebo elektronickej podobe. K oznámeniam o záručných vadách podaným inou formou nemusí Predávajúci prihliadať a v takom prípade sa nepovažujú za riadne oznámenie (reklamáciu) záručnej vady. 

6.7 Vybavovanie reklamácie.

Na vybavovanie reklamácie záručnej vady sa vzťahujú ustanovenia ods. 5.1, 5.3, 5.4 a 5.5 Reklamačného poriadku. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote primeranej povahe reklamovaného tovaru a obsahu reklamácie. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Právny režim.

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok, a teda aj Kúpnej zmluvy.

7.2 Zmeny Reklamačného poriadku.

Predávajúci má právo Reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zmeny Reklamačného poriadku, sa však naďalej riadia Reklamačným poriadkom v znení účinnom ku dňu vzniku týchto vzťahov.

7.3 Odkazy v Reklamačnom poriadku.

Ak je odkaz v Reklamačnom poriadku na iné ustanovenie Reklamačného poriadku nesprávny, vzťahuje sa takýto odkaz na ustanovenie Reklamačného poriadku, ktoré najviac zodpovedá významu uvedeného odkazu. 

7.4 Platnosť a účinnosť Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 25.8.2021.PUMPA,a.s.
Predajca a prevádzkovateľ e-shopu